24 Şubat 2017 Cuma

DEMOKRAT PARTİ 9. OLAĞAN GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLEREK ONAYLANAN TÜZÜK (Tüzük Komisyonu Başkanı: Mustafa Nevruz SINACI)


 D.P.

DEMOKRAT PARTİ


 T Ü Z Ü K  
"25.KASIM.2001"
TARİHLİ 9. CU OLAĞAN BÜYÜK KONGRE (Genel Başkan Yardımcısı ve İdari-Mali İşler Başkanı Mustafa Nevruz SINACI ) TARAFINDAN; TARİHİ VE KADİM (GERÇEK) DEMOKRAT PARTİ TÜZÜĞÜ İLE UYARLANIP, DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLEN YENİ VE DAİMİ TÜZÜK

DEMOKRAT PARTİ TÜZÜĞÜ

GENEL HÜKÜMLER

Madde: 1, KURULUŞ: Demokrat Parti,  07 Ocak 1946 Tarihinde Celal BAYAR, Adnan MENDERES, Fuat KÖPRÜLÜ ve Refik KORALTAN tarafından kurulmuştur.
Siyasi mücadelesinin esası: "YETER, SÖZ MİLLETİNDİR." söylemi olup; özünde, halkın bağrından fışkırmış, millete ve demokrasiye dayalı bir halk hareketidir.
Demokrat parti, siyaseti, insan için ve insanın maddi/manevi kalkınma ve gelişmesini en güzel ve en ileri şekilde gerçekleştirmek için yapar.
Amacı: Cumhuriyetin temel ilke, inkılâp ve değerleri çerçevesinde gerçek demokrasiyi hayata geçirecek, hiç bir ayrım gözetmeden insanların hepsini her türlü sosyal ve ekonomik zulüm ve baskıdan arınmış bir özgürlük, hukuk ve adalet ortamına kavuşturmak ve böylece insanı gerçek başarı, zenginlik ve mutluluğa ulaştıracak ortam ve şartları oluşturmaktır.
Demokrat Parti’nin varlık sebebi ve kuruluş gayesi programında yazılı hedef, ilke ve hizmetleri gerçekleştirerek; Türkiye' yi Dünyanın en ileri demokrasileri arasındaki seçkin yerine ulaştırmaktır.
Genel Merkezi Ankara’da olup kısa adı ve özel işareti “DP”dir.
AmblemiYeter! Söz Milletindir” ifadesi ile 1946 rakamını kısmen veya tamamen içeren, sağ elin başparmağı’nın bitişik iç görüntüsüdür.

Madde 2  Parti Üyeliği ve Üyelik Müracaatı: Bir siyasi partiye üye olabilmenin yasal şartlarına sahip her Türk vatandaşı,
a.    Demokrat partinin tüzük ve programını kabul ettiğini yazılı olarak beyan ve
b.    Bir defaya mahsus olarak giriş ile her yıl yıllık aidat ödemeyi kabul ederek parti üyeliğine müracaat edebilir. Giriş ve yıllık aidat miktarları Siyasi Partiler Kanununda bir siyasi partiye yapılabilecek azami bağış miktarından çok ve bunun 400’de birinden az olamaz.

Üyeliğe Kabul: Üyelik müracaatı yetkili parti organlarınca kabul edilenler Demokrat Parti Üyesi olurlar. Genel Başkan veya Genel İdare Kurulunca partiye üye olmaları faydalı görülenler ile, TBMM ve yerel yönetim seçimlerinde, parti üyesi olmadan aday olanlar, seçimleri kazanınca Parti üyeliğine kaydolunurlar. Ancak kanun ve bu tüzükteki şartları haiz olmayanların üyelikleri, Parti üyeliğine kaydedilmiş olsalar bile, hükümsüz olup anlaşıldığı anda kendiliğinden düşer.

Üyeliğin Kaybedilmesi: Parti üyeliği istifa, ölüm ve üyelikten çıkarılma gibi bir durumun belge ile kanıtlanması üzerine son bulur. Herhangi bir sebeple Partiden ayrılanlar, ilgili yönetim kurullarının veya Genel Başkanın kararı ile yeniden Partiye kabul edilebilirler. Bu kararlar kesin olup itiraz edilemez. Parti üyeliğine müracaat, inceleme, Parti üyesi olma, üyelerin Parti içi ve dışı ilişkileri, üyelerin hak ve vazifeleri, üyeliğin sona ermesi gibi hususlar “Demokrat Parti Üye Yönetmeliği” ile düzenlenir.

PARTİ TEŞKİLATI

Madde 3      Parti Teşkilatı: Belde, İlçe, İl ve Genel Merkez teşkilatı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Gurubu, il genel meclisi ve belediye meclisi gruplarından oluşur. Teşkilat aşağıdaki birimlerden meydana gelir:

                   Kongreler
                                  Büyük Kongre  
                                  İl, İlçe Kongreleri          
                    Genel Merkez Teşkilatı
                                  Genel Başkan
                                  Parti Divanı
                                  Genel İdare Kurulu
                                  Genel Başkanlık Divanı
                                  Yüksek Disiplin Kurulu
                                  Müşterek Disiplin Kurulu
                                  Danışma ve Çalışma Grupları
                                  Yardımcı Kollar ve Yan Kuruluşlar ile
                                  Yurt Dışı Temsilcilikler

                   İl, İlçe ve Belde Teşkilatı
                                   İl, İlçe ve Belde Başkanları
                                   İl, İlçe ve Belde Yönetim Kurulları
                                   Yan Kuruluşları ve Yardımcı Kolları ile
                                   İl Disiplin Kurulları

                   Parti Grupları
                                   TBMM Parti Grubu
                                   İl Genel Meclisi Grubu
                                   Belediye Meclisi Grubu

Görev Yerleri ve Bağlılıkları : Genel Merkez teşkilatı Ankara il merkezinde, yan kuruluşlar ve yurt dışı temsilcilikleri yönetmeliklerinde belirtilen yerlerde, il ve ilçe teşkilatları görev yaptıkları il ve ilçelerin merkezinde, belde teşkilatı ise belde belediyesinin hizmet verdiği beldede bulunur. Partinin belde teşkilatı, beldenin bağlı bulunduğu ilçedeki parti teşkilatına, ilçedeki parti teşkilatı, ilçenin bağlı olduğu ildeki parti teşkilatına, il teşkilatları ise Genel Merkez teşkilatına bağlı olarak görev yapar.

KONGRELER 

Madde 4      Görev ve Yetkileri: Kongreler, Parti hükmi şahsiyetini oluşturan en yüksek karar organlarıdır. Seçilmiş ve tabii üyelerden oluşurlar. Olağan olarak en az iki en çok üç senede bir ve gerektiğinde de olağanüstü olarak toplanırlar. Parti yönetiminin ve hizmetlerinin kurum, kural ve temel politikaları ile Partiyi yöneten ve yönlendiren kararları alırlar. Partinin yönetim ve disiplin kurullarını ve görevlilerini seçer, hesaplarını inceleyip karara bağlarlar. Başlıca yetki ve görevleri şunlardır:

Büyük Kongre: Partinin en üst karar organı olarak:

a.    Partinin Genel Başkanı ile Parti Divanı ve Yüksek Disiplin Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçer.
b.    Partinin Tüzük ve Programını onaylar ve bunlarda gerekli değişiklikleri yapar.
c.    Partinin gelir-gider kesin hesabını kabul ile Parti Divanını ibra eder veya ibra etmeyerek reddeder.
d.    Parti politikası üzerinde, genel nitelikli, bağlayıcı veya temenni mahiyetli kararlar alır.
e.    Yasaların veya bu tüzüğün verdiği diğer görevleri ifa eder.
f.      Partinin, başka bir parti ile birleşme veya kapatılma sureti ile hukuki varlığına son verir. Bu bağlamda Partinin mal varlığının tasfiye ve intikaline ilişkin kararlar alır .

İl ve İlçe Kongreleri: Kademelerinin en üst karar organları olarak:

a.    Kademenin başkanı ile, yönetim ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerini, üst kademenin kongresine üye olacak delegeleri seçer.
b.    Yönetim kurullarının kesin hesaplarını inceleyip kabul veya reddeder.
c.    Yasaların verdiği diğer görevleri ifa eder

Madde 5      Kongrelerin Oluşumu:

Büyük Kongre: Seçilmiş ve tabii üyelerden oluşur. Tabii üyeler, Genel Başkan, Parti Divanı üyeleri, TBMM'nin Partili üyeleri ile Partili bakanlar, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri ile Parti üyelikleri devam eden kuruculardır. Seçilmiş üyeler, her ilin TBMM'ye gönderdiği üye sayısının iki katı olarak seçtiği delegelerden oluşur. Toplam seçilmiş üye sayısı TBMM üye tam sayısının iki katından fazla olamaz. Büyük Kongrenin toplanmasından en az onbeş gün önce kongre üyelerinin Iistesi Yüksek Seçim Kurulunun tayin edeceği seçim kurulu başkanına iki nüsha olarak verilir. Seçim kurulu başkanınca tasdik edilen Iisteler Büyük Kongre toplantı tarihinden bir hafta önce Parti Genel Merkez binasında asılarak ilan edilir. İlan ve itiraz süresi üç gün olup itirazlar ilgili hakime yapılır. İIgili seçim kurulu tarafından mühürlenerek onaylanıp Partiye gönderilen Iiste kesin olup hiçbir şekilde itiraz edilemez.
Büyük Kongrenin olağan toplantısı en erken iki, en geç üç yılda bir ve Genel İdare Kurulunca belirlenen yer, gün, saat ve gündemle toplanır. Gündem en az onbeş gün önceden Genel Başkan tarafından ilgililere ve teşkilata duyurulur. Duyurunun gazete ile yapılma zorunluluğu yoktur. Büyük Kongre gündemine ve çalışma usullerine hakimdir .

İl Kongresi: Seçilmiş ve tabii üyelerden oluşur. Tabii üyeler; İlin Partili milletvekilleri, İI Başkanı, İI Yönetim Kurulu üyeleri, İI Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri, Partili Büyükşehir Belediye Başkanlarından oluşur. Geçici Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri de kongreye katılabilirler. Ancak bunlardan delege sıfatı olmayanlar oy kullanamazlar. Seçilmiş üyeler ise ilçelerin olağan kongresince toplam 1600'ü geçmemek üzere seçilmiş delegelerden oluşur. İlçelerin il kongresine göndereceği delege sayısı İlçe nüfusunun il nüfusuna bölünmesi sureti elde edilen katsayının 600 ile çarpılması suretiyle belirlenir .

İlçe Kongresi: Tabii ve seçilmiş üyelerden teşekkül eder. Tabii üyeler ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanı, ilçedeki belde belediye başkanlarından meydana gelir. Partili İI Belediye Başkanı Merkez İlçe Kongresinin tabii delegesidir. Geçici yönetim kurulu başkan ve üyeleri de kongreye katılabilirler. Ancak, bunlardan delege sıfatı olmayanların oy kullanma hakları yoktur. Seçilmiş üyeler ise, toplamı 400'ü geçmemek üzere ilçedeki mahalle ve köylerden gelen delegelerden ibarettir. İlçedeki kayıtlı üye sayısının 400'den fazla olması halinde her mahalle ve köy nüfusu toplam ilçe nüfusuna bölünüp bulunan katsayı 400 ile çarpılmak sureti ile her mahalle ve köyün delege sayısı hesaplanır ve bu delegeler gizli oyla seçilir. Kayıtlı üye sayısı hesaplanan delege sayısından az ise o yerin bütün üyeleri delege sayılır. Merkez ilçelerde Büyükşehir Belediye Başkanları dışındaki il belediye başkanları ile merkez ilçe çevresindeki belediyelerin başkanları da merkez ilçe kongresinin tabii üyeleridir .

Parti Temsilcisi: İlçe yönetim kurulu, köylerde ve mahallelerde delege seçimlerini yürütmek üzere kendi içinden bir veya birkaç üyeyi görevlendirebileceği gibi, sadece bu işlemler için o köy ve mahallelerdeki üyelerden birisini temsilci olarak görevlendirebilir. Üyelerin çok olması halinde temsilciler seçimle .de belirlenebilir. Seçimlerin sonuçları düzenlenecek bir tutanak ile ilçe başkanlığına bildirilir.

Madde 6      Kongre Çalışmaları:

KongreTakvimi: Partinin ilçe, il ve Büyük Kongreleri Genel İdare Kurulunca belirlenip bütün teşkilat kademelerine bildirilen bir kongre takvimine göre yapılır. İki olağan kongre arasındaki süre iki yıldan az üç yıldan fazla olamaz.

Gündem: Kongrenin gündemi kongresi yapılan teşkilat biriminin yönetim kurulunca tespit edilir. Toplantının yeri ve günü en az onbeş gün öncesinden mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Kongre Üyeleri Listesi: Kongre topIantı tarihinden en az onbeş gün önce kongre üyelerinin isim Iistesi bu kongreler için görevli seçim kurulu başkanlığına, toplantının yeri, gündemi, günü ve saatini bildiren bir yazı ekinde iki nüsha olarak bildirilir. Seçim kurulu başkanınca onaylanan listeler kongre topIantı tarihinden bir hafta önce kongreyi yapacak Parti teşkilatının binasında asılarak ilan edilir. İlan ve itiraz süresi üç gün olup itirazlar ilgili hakime yapılır. Bu süre sonunda ilgili seçim kurulu tarafından onaylanıp mühürlenerek Partiye gönderilen liste kesin olup hiçbir şekilde itiraz edilemez.

Kongrenin Duyurulması: Kongrenin tarih, saat, yer ve gündemi alışılmış usullerle en az on beş gün önceden üyelere duyurulur. Duyurunun gazete ile yapılma zorunluluğu yoktur.

Açılış: Kongrelerin toplantı yeter sayısı kongre üye tam sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise, bu tüzükte aksine bir hüküm yoksa, katılanların salt çoğunluğudur. İlk çağrıda bu toplantı yeter sayısı sağIanamazsa, bir tam gün sonra aynı yerde, toplantı yeter sayısı aranmadan kongre açılır ve duyuruda belirtilen saat ve gündemle kongre çalışmalarına geçilir.

Kongre Yönetimi: Önce gizli oy ile bir kongre başkanı ve iş'ari oyla yeter sayıda başkan vekili ve katip üye seçilerek kongre divanı oluşturulur. Kongre başkanlığına aday tek ise bu seçim de iş'ari oyla yapılır. Divan teşkilinden sonra kongre görüşmelerine gündemdeki sıraya göre devam edilir. Kongre gündem ve çalışma usullerine hakimdir ancak faaliyet ve hesap raporu görüşülüp karara bağlanmadan seçimlere geçilemez.

Gündem Değişikliği: Parti Tüzük ve Programında değişiklik yapılmasına ilişkin olan veya parti politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için, bunların Genel Başkan, Parti Divanı veya Büyük Kongre üyelerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması gerekir. Kanunlar, parti tüzük ve parti programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri konularında karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için bu tekliflerin büyük kongrede hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından yapılmış olması şarttır .

Karar Nisapları: Büyük Kongre veya Parti Divanının karar verme nisaplarını değiştirici tüzük değişiklik tekliflerinin kabulündeki oy nisabı Büyük Kongre üye tam sayısının üçte ikisidir .

Komisyonlar: Büyük Kongre çalışmalarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gereken hallerde ve geçici olarak Büyük Kongre komisyonları kurulur .

Görüşmeler: Görüşmelerde söz verilmesi istek sırasına göredir. Genel Başkan ve Parti Divanı adına söz isteyen divan üyelerine talepleri halinde öncelikle söz verilir. Faaliyet ve hesap raporunda imzası olup da karşı oy yazısı olmayan Parti Divanı üyesine bu raporlar aleyhinde konuşma için söz verilemez.

İI ve İlçe Kongrelerinde de, Kongre görüşmeleri gündemdeki sıraya göre yapılır. Yönetim Kurulunun faaliyet ve hesap raporu görüşülüp karara bağlanmadan seçimlere geçilemez. Görüşmelerde söz verilmesi istek sırasına göredir. Başkan ve Yönetim Kurulu adına söz isteyen yönetim kurulu üyelerine talepleri halinde öncelikle söz verilir.

Madde 7      Seçimler: Parti Genel Başkanı ile Parti Divanı ve Yüksek Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimleri Büyük Kongrece, il ve ilçe başkanları, yönetim ve disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri ile bir üst kongreye gönderilecek delegelerin seçimleri ilgili il ve ilçe kongrelerince, yargı gözetimi altında, gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır .

Aday Listeleri: Başkanlık Divanı toplu aday Iisteleri ile, varsa ferdi müracaatları ayrı, ayrı okuyarak kongre genel kuruluna sunduktan sonra açık bir şekilde askı yoluyla da kongre salonunda ilan eder. Toplu aday Iisteleri seçilecek organların asil ve yedek üye adaylarının isimlerinin ayrı, ayrı yer aldığı ve seçim kurullarınca mühürlenip oy pusulası olarak kullanılacak basılı Iistelerdir. Bu Iistelerdeki isimlerin sayısı; organlara seçilmesi öngörülen asil ve yedek üye adetlerinden az veya bunun bir buçuk mislinden fazla olamaz. Ferdi adayların müracaatlarında asil veya yedek üyelik için mi olduğu belirtilir. Ferdi adayların Iistesi için seçim kurullarınca mühürlenmiş kağıtlar kullanılır. Toplu Iisteler birden fazla olabilir. Bu seçimlerde aday olanların Iisteleri, kongre başkanlık divanınca, yeteri sayıda çoğaltılarak ilgili seçim kurulu başkanına mühürlettirilir .

Sandık Kurulları ve Oylama İşlemi: Seçim kurulu başkanınca, seçimlerin yönetimi ve oylamanın yapılıp sonuçlarının tasnifi bitinceye kadar aralıksız görev yapmak üzere, bir başkan ile iki üyeden meydana gelen, yeter sayıda seçim sandık kurulu oluşturulur. Tasdikli Iistede isimleri bulunan kongre üyeleri, Iistedeki sıraya göre, resmi niteliği olan kimlik belgelerini göstererek ve isimlerinin karşısını imza atıp veya parmak basmak sureti ile işaretleyerek oylarını kullanırlar .

Oy Pusulaları ve Oylama: Kongre seçmeni herhangi bir toplu Iisteyi oy pusulası olarak kullanabilir. Bir oy zarfında aynı Iisteden birden fazla çıkarsa bunlardan biri geçerli sayılır. Birbirinden farklı toplu listelerin bulunduğu oy zarfları ise geçersiz sayılır. Kongre seçmeni arzu ettiği taktirde toplu listedeki bir ismi çizerek yerine ferdi Iisteden veya toplu Iistelerden bir ismi yazabilir. Aday Iistelerinde bulunmayan bir isim yazılmışsa bu işlem geçersiz olup çizik dikkate alınmaz. Kongre seçmeni kullandığı toplu listeyi hiçbir işaret yapmadan olduğu gibi veya ferdi Iisteden veya toplu Iistelerden bazı isimleri yazarak kullanmışsa bu oy asıl ve yedek Iistedeki isimlerden baştan itibaren seçilmesi öngörülen sayıda adaya oy verilmiş olarak kabul edilir. Kongre seçmeni arzu ettiği taktirde Iistedeki isimlerin karşısına işaret koyarak da seçimini yapabilir. Ancak seçilecek üye sayısından fazla veya bu sayının %80'nin den az ismin işaretlendiği Iistelerle mühürsüz olan veya üzeri çizilen ismin yerine adaylardan birinin ismi yazılmayan Iisteler geçersizdir.

Oyların Tasnifi ve Seçim Tutanakları: Seçimlerde adaylar aldıkları oy sayısına göre asil üyeler kendi aralarında, yedek üyeler de kendi aralarında sıraya konulur. Aynı sayıda oy almış adayların sırası kura ile belirlenir. Tüzüğün seçim yapılan organ için belirttiği sayıda asil ve yedek üye bu Iistelerin başından başlanarak belirlenir. Kongre tutanakları seçim sonuçları ile birlikte kongre başkanlık divanınca hazırlanıp imzalanır .

Seçimlere İtirazlar ve Seçim Sonuçlarının Kesinleşmesi: Tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki tam gün içinde seçim sonuçlarına itiraz edilebilir. İtirazlar hakim tarafından aynı gün kesin karara bağlanır. Hakimce seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde yalnız seçim yapmak üzere kongre yeniden toplanır. İlk çağrıda bu toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, bir tam gün sonra aynı yer ve saatte, toplantı yeter sayısı aranmadan yapılan ikinci toplantıda sadece seçim yapılır .

Madde 8      Olağanüstü Kongreler:

Büyük Kongre: Genel Başkanın veya Parti Divanının kararı veya Büyük Kongre üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı isteği üzerine Büyük Kongre Genel Başkanca olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantının gündemi toplantıyı isteyenlerce belirlenir. Olağanüstü kongre toplantısında sadece bu gündem konuşulur. Gündeme başkaca hiçbir madde eklenemez, seçim yapılamaz. Ancak Genel Başkanlık makamında veya Parti Divanı veya Yüksek Disiplin Kurulundaki üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olması halleri dışında seçimin olağanüstü bir kongrenin gündem konusu olabilmesi için Genel Başkanın veyahut Büyük Kongre üye tam sayısının beşte birinin yazılı talebi gerekir.

İl ve İlçe Kongresi: İI ve ilçe olağanüstü kongreleri, üst kademenin yönetim kurulu kararı veya delege tam sayısının beşte birinin yazılı isteği ile toplanır. Olağanüstü toplantının gündemi toplantıyı isteyenlerce belirlenir. Olağanüstü kongre toplantısında sadece bu gündem konuşulur. Gündeme başkaca hiçbir madde eklenemez.

Kongrelerin düzenlenmesinde “Demokrat Parti Kongre Yönetmeliği'' hükümleri uygulanır .

GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

Madde 9      Genel Başkan: Genel Başkan disiplin kurulları dışındaki bütün Parti teşkilatının tabii başkanı olup, Büyük Kongreye karşı şahsen sorumludur.

Görev ve Yetki :
a.  Yasalar, Parti Tüzük ve Programı, Büyük Kongre, Parti Divanı Genel İdare Kurulu kararları çerçevesinde, Partiyi yönetmek, uygulamaları izlemek ve denetlemek, alınan neticelere göre etkinlik ve başarıyı pekiştirecek düzeltici önlemleri almak.
b.  Adli, idari, mali ve diğer merci, kuruluş ve hükmi ve hakiki şahıslar nezdinde Partiyi temsil etmek.
c.  Parti adına dava açmak ve açılan davalarda taraf olmak.
d. Parti Divanı ve Genel İdare Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek.
e. Partinin her kademesindeki yönetim birim, kurul, organ ve görevlilerin çalışma ve hizmetlerinde, etkinlik, ahenk ve koordinasyonu sağlamak. Gerektiğinde bunları, ortak olarak veya ayrıca toplantılara davet etmek. Toplantılara başkanlık etmek.
f.   Bizzat veya yetki vereceği görevliler ile kamuoyuna ve Parti teşkilatına bildiriler yayınlamak. Partiyi bağlayıcı demeçler vermek.
g.    Genel İdare Kurulu üyeleri arasında görev taksimi yaparak Genel Başkan Yardımcılarını, Genel Sekreteri ve Genel Muhasibi belirlemek. Gerektiğinde bu görev ve görevlileri yeniden düzenlemek.
h.    Genel Başkan Danışmanlarını, parti müfettişlerini ve yardımcı kolları ve yurt dışı temsilciliklerini atamak ve görevlendirmek.
I.   Bizzat veya yetkilendireceği Parti görevlileri aracılığı ile Genel Merkezde çalıştırılan hizmetliler ile sözleşme yapmak veya yapılmış sözleşmeleri feshetmek.
j.   Milletvekili ise TBMM'deki Parti Grubuna başkanlık yapmak.
k.  Disiplin kurullarınca verilen cezaları re'sen veya ilgilinin talebi üzerine, ait olduğu teşkilat kademesinin yetkili kurulunun görüşünü aldıktan sonra takdir yetkisini kullanarak affetmek. Parti ile ilişiği kesilmiş kimselerden uygun gördüklerini Partiye yeniden üye yapmak.
I.   Yasalar, Parti Tüzük ve Programı, Büyük Kongre, Parti Divanı ve Genel İdare Kurulu tarafından kendisine verilen başkaca görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Seçimi: Genel Başkan, olağan Büyük Kongrenin üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile, eğer ilk iki oylamada bu sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada adaylar arasında en yüksek oyu alarak seçilir. Görev süresi üç seneyi geçmemek üzere, seçildiği kongreden sonraki ilk olağan kongreye kadar devam eder. Tekrar seçilmesi caizdir. Genel Başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde bu göreve, en geç 45 gün içinde yenisini seçmek üzere toplanacak büyük kongreye kadar, vekalet edecek bir Genel Başkan vekili Parti Divanınca atanır .

Madde 10    Parti Divanı

Görev ve Yetkileri: Büyük Kongreden sonra Partinin en yüksek karar organı olarak:
a.  Parti Tüzüğü, Programı, Büyük Kongre kararları ve seçim beyannameleri çerçevesinde gerekli politika ve stratejileri oluşturup karara bağlar .
b.  Bu politika ve stratejiler uyarınca Genel İdare Kurulu çalışmalarını yönlendirecek direktifleri oluşturur, uygulamaları izler.
c.  Genel İdare Kurulunca hazırlanan yönetmelikleri ve bunlarda yapılan değişiklikleri onaylar
d.  Partinin kesin hesap ve bilançolarını inceler ve onaylar.
e.  Genel, yerel ve kısmi seçimlere katılıp katılmamaya karar verir .
f.      Genel İdare Kurulunca hazırlanan seçim beyanname tasarılarını inceleyerek kesinleştirir .
g.    Yasalar çerçevesinde, Partinin uluslararası kuruluşlara üyeliğini karara bağlar.
h.    Kendi üyeleri arasından Genel İdare Kurulunu gizli oy ile seçer .
i.   Üye tam sayısının üçte birinin vereceği güvensizlik önergesi üzerine ve toplantıda hazır olan üye  çoğunluğunun gizli oyu ile Genel İdare Kurulunu görevden alır .
j.   Genel Başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde, Büyük Kongrece yeni bir Genel Başkan Seçilmesine kadar görev yapmak üzere, üye tam salt çoğunluğunun gizli oyu ile bir Genel Başkan Vekili seçer .
k. Yasalar, Parti Tüzük ve Programı ve Büyük Kongre kararları ile kendisine verilen diğer görevleri yapar ve yetkilerini kullanır .
l.   Parti divanı, zorunlu sebepler dolayısı ile Büyük Kongre' nin toplanamadığı hallerde, partinin hukuki varlığına son verilmesi ve tüzük ve programının değiştirilmesi dışındaki bütün kararları alma yetkisine sahiptir .

Seçimi: Parti Divanı, Büyük Kongre tarafından en az iki ve en çok üç yıllığına seçilen 80 asil ve 40 yedek üyeden teşekkül eder. Kademe Kongresini yapmış ve 2820 Sayılı SPK' na göre yerel örgütlenmesini tamamlamış  İl Başkanları ve İl Yönetim Kurulu üyeleri de, Divan' a aday olabilir ve seçilebilirler. Ancak ; Parti Divanı üyeliğine seçilen bir il Başkanı ve/veya, yönetim Kurulu üyesi bu görevinden istifa etmedikçe Genel İdare Kurulu Üyeliğine aday olamaz, önerilemez ve  seçilemez.

Toplantıları: Parti Divanı olağan olarak üç ayda bir, bunların dışında Genel Başkanın veya divan üyelerinin dörtte birinin yazılı talebi ve Genel Başkanın daveti üzerine olağan üstü oIarak toplanır. Toplantı nisabı üye tamsayısının üçte biri olup kararlar hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Görev Süresi ve Üyelik: Parti Divanı üyelerinin görevleri seçildikleri olağan Büyük Kongrenin bunu izleyen ilk olağan toplantısına kadar devam eder. Bir yıl içinde mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden sona erer. Parti Divanında muhtelif sebeplerle yer alacak boşalmalar en üst sıradaki yedek üye ile doldurulur. Yedek Üye kalmaması halinde ilk olağan üstü kongre de yapılacak seçimle yedek üyeler tamamlanır .

Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Merkez ve taşra örgütlenmesini tamamlamış olup, kendi Büyük Kongresini yapmış bulunan Kadın ve Gençlik Kolu Genel Başkanları, Genel İdare Kurulu onayı ile kurulan, Yönetmeliği olan ve aktif örgütünü tamamlayan  Kurul ve Komisyon Başkanları ile "İki Olağan ve/veya Olağanüstü Büyük Kongre arasında"  partiye intisap eden Milletvekili, eski Bakan ve Siyasi Parti Genel Başkanları; Parti Divanı toplantılarına "TABİİ ÜYE" sıfatıyla davet olunur ve katılırlar. Ancak, her hangi bir organa seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.

Madde 11    Genel İdare Kurulu: Görev ve yetkileri: Genel İdare Kurulu, Partinin en üst yönetim organıdır. Parti Divanına karşı sorumlu olup görev ve yetkileri şunlardır:

a.  Parti Divanınca oluşturulan politika, strateji ve direktifler istikametinde Partinin gelişmesini, güçlenmesini, programının toplumca benimsenmesini, seçimlerde Partiyi iktidara taşıyacak bir teşkilat dinamiği ve kamuoyu oluşturulmasını sağlayacak şekilde Partiyi yönetir, gerekli önlemleri ve kararlan alır ve uygular .
b.  Parti Teşkilatını idare eder. Gerekli yönelim, atılım, koordinasyon ve denetimi sağlar. Teşkilat çalışmalarının yasalar, tüzük, yönetmelik ve direktiflere uygun olarak yapılmasını organize eder, alınan sonuçları izler ve değerlendirir .
c.  Olağan Büyük Kongrenin yer, gün, saat ve gündemini belirler. Parti Divanı toplantılarının gün ve gündemini tesbit eder .
d.  Partinin yıllık programını, bütçe tasarısını, kesin hesap ve bilançosu ile faaliyet raporunu hazırlar.
e.  Parti Divanının karar ve direktifleri istikametinde ve tüzüğün öngördüğü şekilde; Partinin yönetmeliklerini, Partinin politika ve strateji tasarılarını, Partinin kurduğu veya katıldığı hükümetin programı üzerindeki görüşlerini, başka siyasi partilerden gelen katılma, birleşme veya işbirliği konularındaki görüşlerini, Parti Divanı veya Büyük Kongrede görüşülmesi gereken karar tasarı ve önerilerini hazırlar .
f.   Partinin hükümet, diğer partiler, çeşitli resmi veya sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini düzenler .
g.  Genel, yerel ve kısmi seçimlerde adayların belirlenme usulleri ile, kontenjan ve merkez yoklaması ile belirlenecek adayları kararlaştırır .
h.  Partinin eğitim, araştırma, yayın ve bilgi işlem çalışmalarını programlar ve yürütür .
ı.   En uç teşkilat biriminden başlayarak bütün teşkilat ünitelerinin tüzük ve yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde ve zamanda seçim sureti ile oluşturulmasını sağlar ve çalışmalarını denetler. Yasa ve tüzüğe göre hareket etmeyen teşkilat mensuplarını görevden alır, geçici kurullar atar ve bunların yasal süreler içinde kongrelerini yapmalarını sağlar .
i.   Gerekli hallerde Parti' üye kayıtlarının iptali ile kayıtlı üyelerin kazanılmış bütün hakları korunarak üye yazımının yenilenmesine karar verir .
j.   Partinin gelirlerini arttırmak ve bunları yaygın ve sağlam temellere oturtmak için her türlü önlemi alır. Parti amaçlarına uygun olarak menkul ve gayrimenkul mallar, taşıtlar ve ofis malzemesi edinir, kullanır, işletir ve satar.
k.  Çeşitli konuların inceleme ve araştırılması için çalışma grupları kurar .
l.   Genel İdare Kurulu, zorunlu sebepler dolayısı ile Parti Divanının toplanamadığı hallerde, Parti Divanının yetkisi dahilindeki bütün kararları alabilir .

Seçimi ve Çalışması: Parti Divanı seçildiği Büyük Kongreden sonraki bir hafta içinde Genel Başkan başkanlığında ilk toplantısını yaparak Genel İdare Kurulunu seçer. Genel İdare Kurulu, Genel Başkan başkanlığında Parti Divanının kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği 30 üyeden oluşur. Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir. İlk toplantısında Genel Başkanca görev taksimi yapılarak gerekli sayıda Genel Başkan Yardımcısı ile Genel Sekreter ve Genel Muhasip belirlenir. Genel Başkan Yardımcıları görev alanlarında Genel Başkanı temsil ederler. Genel Başkanca belirlenen Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkana vekalet eder. Genel İdare Kurulu iki toplantı arasında iki ayı geçmemek üzere önceden belirlenen günlerde toplanır. Bir yıl içinde mazeretsiz olarak 4 veya ard arda 2 toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden sona erer. Boşalan üyelikler Parti Divanının ilk toplantısında gizli oyla yapılacak seçimle tamamlanır .

Genel Başkanlık Divanı: Genel Başkanın başkanlığında Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Muhasipten oluşur. Genel İdare Kurulunun icra organı olarak kurulca verilen kararları uygular ve kurulun toplanamadığı hallerde ona niyabeten görev yapar. Genel Başkanlık Divanı, Genel Başkanlıkça Iüzum görülen zamanlarda toplanır. Toplantılar Genel İdare Kurulu toplantı kurallarına göre yönetilir.

Genel Başkan Yardımcılarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a.  Genel Başkan Yardımcısı- SİYASİ İŞLER BAŞKANLIĞI:
Partinin bütün birimleri arasında koordinasyonu sağlar, ahenk içerisinde çalışmanın gerektirdiği tedbirleri Genel Başkana karşı sorumlu olarak alır. Parti adına siyasi, sosyal, ekonomik ve ihtiyaç duyulan diğer sahalarda araştırma yapar, bilgi toplar, bu bilgilerin parti kademeleri ve TBMM Grubu arasında akışını sağlar, tesbit edilecek politikaların ve parti içi eğitimin gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri alır, planlamayı yapar. Genel Başkan bulunmadığı zaman o'na vekalet eder .

b.  Genel Başkan Yardımcısı -TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI:
Parti teşkilat kademelerinin kurulması, münfesih hale gelmiş olan ilçe ve il yönetim kurullarının tesbiti ile üye kaydı ve kongre işlerini sevk ve idare eder.

c.  Genel Başkan Yardımcısı- SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI:
Milletvekili ve Mahalli idareler seçimleri ile ilgili faaliyetleri yürütür, aday müracaat ve tesbit işlemlerini yönlendirir, seçimlerle ilgili koordinasyonu temin eder. Yüksek Seçim Kurulunun düzenlemelerini takip etmek, seçim ve sandık kurullarının partili üye ve temsilcileriyle sandık başı müşahitlerinin seçim usül ve esaslarını tesbit etmek, bunların eğitimleri için gereken tedbirleri almak, teşkilatla ve Genel Merkezde kurs ve seminerler düzenleyerek seçim hizmetlerinde görev verilecek uzman kadrolar yetiştirilmesini gerçekleştirmek, seçim işleri başkanlığının görevleri arasındadır .

d.  Genel Başkan Yardımcısı- PARLEMENTO İLİŞKİLERİ BAŞKANLIĞI:
Partinin Parlamento ile ilişkilerini takip eder .

e. Genel Başkan Yardımcısı- BASIN- YAYIN VE PROPAGANDA BAŞKANLIĞI:
Partinin basın sözcüsü olup partinin basınla olan ilişkilerini koordine eder. İllerde yapılacak her türlü propaganda ve toplantıları ve mitingleri gerçekleştirir. Toplumun çeşitli kesimlerinin parti, TBMM Grubu ve hükümetle ilişkilerini düzenler, çalışma grupları oluşturur. Çalışmaları kontrol ve koordine eder, Genel Başkanın, bakanların ve parti yöneticilerinin yurt içindeki seyahatlerini düzenler.

f.   Genel Başkan Yardımcısı- STRATEJİLER BAŞKANLIĞI:
Partinin gelişmesi ve başarılı olması için gerekli stratejileri araştırır tesbit eder ve Genel Başkana sunar.

g.  Genel Başkan Yardımcısı -MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI:
Partinin Gelirlerinin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve uzun vadeli gelir getirecek kaynaklara  bağlanması ile ilgili hizmetleri yapar ve düzenler .

h.  Genel Başkan Yardımcısı- DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI:
Partinin- yurt dışı ilişkilerini takip ve tanzim eder .

I.   Genel Başkan Yardımcısı -SOSYAL VE YEREL YÖNETİM İŞLERİ BAŞKANLIĞI:
Belediye Başkanı ile belediye ve il genel meclisleri üyelerinin ve gruplarının parti ve hükümetle olan ilişkilerini düzenler. Toplumun çeşitli kesimlerinin parti, TBMM Grubu ve hükümetle olan ilişkilerini takip eder.

j.   Genel Başkan Yardımcısı- YAN KURULUŞLAR BAŞKANLIĞI:
Tüzüğün 12. Maddesince kurulan kadın ve gençlik kurul ve komitelerinin birbirleri veya genel merkez arasındaki ilişkilerini ve çalışmalarının koordinasyonunu sağlar .

k.  Genel Başkan Yardımcısı- İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI:
Parti teşkilatının idari hizmetlerini organize ve koordine eder .

I.   GENEL SEKRETER:
Parti Divanı, Genel İdare Kurulu ve Genel Başkanlık Divanı kararlarının zapta geçirilmesi, Genel Merkezin her türlü evrak işleri ile yazışmaların düzenlenmesi hizmetlerini yürütür. Genel Sekreterlik partinin haberleşme ünitesidir.

m. GENEL MUHASİP:
Parti Merkez teşkilatının mali işlerini yürütmek, parti parasının muhasebe yönetmeliği hesabına göre harcanmasını sağlamak ve buna nezaret etmek, mali akitlerin ve girişilecek yükümlülüklerin usulüne ve mevzuatına uygun olarak tamamlanmasını gerçekleştirmek ile görevli ve sorumludur. İI teşkilatının mali işlerinin düzenli yürütülmesini temin için gerekli tedbirleri alır, takip ve kontrol eder, Partinin muhasebe işlerine ait yazışmalarını Mali İşler Başkanı veya Genel Muhasip, Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcılarından biri ile veya Genel Sekreterle birlikte imzalar.

n.  Genel Başkan Yardımcısı- YARDIMCI KURULUŞLAR BAŞKANLIĞI:
Partinin yardımcı kuruluşlarla olan ilişkilerini takip ve tanzim eder .

**Parti Divanı asil ve yedek üyeleri arasından veya gerekli görürlerse Demokrat Parti TBMM grup üyeleri arasından; Siyasi İşler Başkanı iki, Teşkilat Başkanı dört, Seçim İşleri Başkanı iki, Basın ve Propaganda Başkanı iki, Mali İşler Başkanı iki, Yerel Yönetim İşleri Başkanı iki, Genel Sekreter iki, Genel Muhasip iki ve diğer başkanlar ikişer yardımcı seçer. Seçilen yardımcılar Genel Başkan tarafından onaylanır ve Parti Divanının ilk toplantısında Divanın bilgisine sunulur. Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Muhasip bulunmadıkları zaman yerlerine hangi yardımcılarının vekalet edeceğini belirleyip Genel Başkanlığa bildirirler.

Yukarıda görevleri sayılmayan Genel Başkan Yardımcılarının unvan ve görevleri Genel Başkan tarafından belirtilir. Gerekli hallerde iki Genel Başkanlık Yardımcılığı görevi, Genel Başkanca bir kişide toplanabilir.

Madde 12    Diğer Teşkilat: Partinin ihtiyacı olan temsil, danışma ve faaliyet değerlendirilmesi hizmetlerinin görülmesi amacı ile bir temsilciler meclisi ile Genel Başkan Danışmanlıklar ve Parti müfettişlikleri oluşturulur .

Temsilciler Meclisi: Temsilciler Meclisi, Partinin uygulamakta olduğu siyaseti değerlendirmek ve bu konuda Parti Divanına tavsiyelerde bulunmak üzere Genel Başkanın başkanlığında, Parti üyeliği devam eden eski Genel Başkanlar, Parti Divanı üyeleri, TBMM Parti Grubu üyeleri, Partili bakanlar, olağan kongresini yapmış il başkanları ve Partili il belediye başkanlarından teşekkül eden istişari bir kuruluştur. Genel Başkanca öngörülen zamanlarda toplantıya çağrılır. Toplantının gündemi, yeri ve saati Genel Başkanca tespit edilir.

Genel Başkan Danışmanları: Genel Başkan göreceği Iüzum üzerine devamlı veya geçici mahiyette genel başkan danışmanları atayabilir .

Parti Müfettişleri: Genel Başkanca, Parti teşkilatının yasalar, Parti tüzük, program ve siyasetine uygun çalışıp çalışmadıklarını denetlemek üzere Genel Başkanlığa bağlı olarak yeteri sayıda parti müfettişi görevlendirilir. Müfettişlerin yetki, çalışma usul ve esasları Yönetmeliklerle düzenlenir .

Danışma Kurulları: Bilimsel, teknik, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik uzmanlıklardan yararlanmak üzere Genel Başkanca geçici veya sürekli Danışma Kurulları oluşturulabilir .

Yardımcı Kollar: Partinin amaçlarına hizmet maksadı ile muhtelif yardımcı kollar kurulabilir ve Genel Başkan Yardımcılığına bağlı olarak merkez ve iller bazında teşkilatlanır .

Yan Kuruluşlar ve Yurt Dışı Temsilcilikleri: Genel İdare Kurulunun uygun ve gerekli gördüğü yerlerde yan kuruluşlar ve Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ülkelerin yerleşim birimlerinde yurt dışı temsilcilikleri açılabilir.
Danışma kurulları ve Yardımcı kollar Genel Merkezde Genel Başkan yardımcılarından birine bağlı olarak çalışır. İI ve İlçe bazında ise il ve ilçe başkan yardımcılarına bağlı olarak çalışırlar. Bunların teşkilatlanmaları çalışma usul ve esasları bir yönetmelikle belirtilir .
Genel Merkez Teşkilatındaki organlar ile Parti Genel Merkezindeki personelin çalışma usul ve esasları ile yetkileri ''Demokrat Parti İdari İşler Yönetmeliği" ile düzenlenir.

İl, İLÇE ve BELDE TEŞKİLATLARI  

Madde 13    İI, İlçe ve Belde Başkanları: İI, ilçe ve belde başkanları görev çevrelerinde, disiplin kurulları dışındaki bütün Parti teşkilatının tabii başkanı olup, kendilerini seçen kongrelere ve başkanlığını yaptıkları yönetim kurullarına karşı şahsen sorumludurlar .

Görev ve Yetkileri:
a.  Yasalar, Parti Programı, Parti Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine göre üst kurulların ve yönetim kurullarının kararlarını etkinlikle uygulayacak şekilde teşkilatı yönetmek, uygulamaları izlemek ve denetlemek, etkinlik ve başarıyı pekiştirecek önlemleri almak.
b.  Görev ve yetkileri çevresinde adli, idari, mali ve diğer merciler, kuruluşlar hükmi ve hakiki kişiler nezdinde Parti yönetimini temsil etmek.
c.  Yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirlemek.
d.  Yasalar, Parti Tüzüğü, Parti Programı ve Yönetmelikleri ile, üst kademe organları tarafından kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
e.  Kendine bağlı teşkilat kademelerini denetlemek.
f.   Hesap işlerine ait belgeleri imzalamak.

Seçimi: İI ve ilçe başkanları ilgili teşkilatın olağan kongresinde oy kullanan üye sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Belde Başkanı bağlı olduğu il veya ilçe başkanı tarafından atanır. Görev süresi, normal olarak seçildiği olağan kongreden bir sonraki olağan kongreye kadar devam eder. İI, ilçe ve belde başkanı işbu Tüzüğün ilgili hükmüne göre yetkili kurullarca görevden alınabilir .

Madde 14    İl İlçe ve Belde Yönetim Kurulları: Partinin o teşkilat kademesindeki yönetim organlarıdır. Üst kademenin yönetim organına karşı sorumlu olup görev ve yetkileri şunlardır:

a.  Hizmet kademesinde Partinin politika, strateji ve direktifler istikametinde Partinin gelişmesini, güçlenmesini, programının toplumca benimsenmesini, Partinin üye sayısının arttırılmasını, seçimlerde Partiyi başarılı kılacak bir teşkilat dinamiği ve kamuoyu oluşturulmasını sağlayacak şekilde gerekli önlem ve kararları alır ve uygular.
b.  Çalışmalarının yasalar, tüzük, yönetmelik ve direktiflere uygun olarak yapılmasını organize eder ve izler. Teşkilatın yönelim, atılım, koordinasyon ve denetimini sağlar.
c.  Hizmet kademesindeki parti teşkilatının hükümet, diğer partiler, çeşitli resmi veya sivil toplum kuruluşları ve beynelmilel kuruluşlar ile olan ilişkilerini düzenler .
d.  Hizmet kademesindeki parti teşkilatının eğitim, araştırma, yayın ve bilgi işlem çalışmalarını programlar ve yürütür.
e.  Hizmet kademesindeki parti teşkilatının, en uç teşkilat biriminden başlayarak merkez ünitelerinin tüzük ve yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde ve zamanda belirlenmesi ve seçim sureti ile oluşturulmasını düzenler, denetler ve süresi içinde kongrelerini yapmalarını sağlar.
f.   Partinin gelirlerini artırmak ve bunları yaygın ve sağlam temellere oturtmak için her türlü önlemi alır. Parti amaçlarına uygun olarak menkul ve gayrimenkul mallar, taşıtlar ve ofis malzemesi edinir, kullanır , işletir ve satar .
g.  Kademede tutulması gereken defter ve kayıtları tutar, yıllık bütçe tasarısı, kesin hesap raporu, gelir-gider cetvelleri ve bilançoları hazırlar, bunları süreleri içinde üst kademeye gönderir.

Seçimleri:
Büyük Şehir İl Yönetim Kurulu: Başkan dahil  29 asil + 10 yedek üyeden teşekkül eder.
Büyük Şehir-Metropol İlçe Yön. Kurulu: Başkan dahil  13 asil + 5 yedek üyeden teşekkül eder.
İl Yönetim  Kurulu: Başkan dahil  15 asil +   5 yedek üyeden teşekkül eder.
Merkez İlçe Yönetim Kurulu: Başkan dahil    9 asil +   5 yedek üyeden teşekkül eder
İlçe Yönetim Kurulu: Başkan dahil    9 asil +   5 yedek üyeden teşekkül eder.
Belde Yönetim Kurulu: Başkan dahil   5  kişi olarak bağlı kademe tarafından atanır.
                                                                                                                                                    Belde Yönetim Kurulları' nın yedeği yoktur.
Görev Taksimi :
Beldelerde             :     1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Muhasip Üye
İlçe, Merkez İllçe, Metropol İlçe, İL ve Büyük Şehirlerde :
1 Başkan, 6 Başkan Yardımcısı ( Siyasi İşler, Teşkilât, Seçim İşleri, Basın-Yayın ve Tanıtım, Sosyal İşler ve Yerel Yönetimler, Yan Kuruluşlar ) Sekreter ve Muhasip Üye olmak üzere görev taksimi yapılır.
Seçilenlere ait liste, görev taksim sonucu ve Kongre Tutanakları ( bütün kademeler dahil ) en geç 15 gün içinde Genel Merkezde olacak şekilde gönderilir.

Çalışmaları: Yönetim kurulları ilk toplantısında görev taksimi yapar. Bir ayı geçmemek üzere önceden belirlenen günlerde başkanın çağrısı ile üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir. Bir yıl içinde mazeretsiz olarak 5 veya ard arda 3 toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden sona erer. Boşalan üyelikler yedek üyelerden tamamlanır .

Madde 15    Yeniden Görevlendirme:

Boşalan Kurullar: İI ve ilçe yönetim kurullarının üye sayısı, yedeklerin getirilmesinden sonra da yarıdan aşağıya düşmüşse kurul boşalmış kabul edilir. Bu kurulun yerine Genel İdare Kurulunca atama suretiyle yeni bir kurul teşkil olunur. Seçilmiş kurulların hak ve yetkilerine haiz olan bu kurullar ilgili kademenin yapacağı ilk seçim kongresine kadar göreve devam ederler.

İşten el Çektirme: İşten el çektirmeyi gerektiren bir durumun yetkili merci veya organ tarafından tesbit edilerek gerekçeli bir raporla bildirilmesi, veya Parti müfettişince gerekli görülmesi veyahut Genel İdare Kurulunun re'sen karar vermesi üzerine il, ilçe ve belde yönetim kurulları ve başkanlarının görevine, Genel İdare Kurulunca son verilebilir. Ancak Siyasi Partiler Kanununun 102/2 maddesindeki haller dışında bu kararın verilebilmesi için üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun gizli oylama ile onaylaması gerekir.

Geçici Kurullar: Görevine son verilen kurulların yerine geçici kurullar oluşturulur. Ancak göreve son verilme kararının ilgili kurula tebliğinden itibaren ilçelerde en geç 30 gün, illerde ise en geç 45 gün içinde yetkili kongreler toplanarak yeni daimi kurulları seçilecektir. Bu süre içinde yeni delegeler seçilmemişse kongre eski delegelerle toplanır. İI, ilçe ve belde teşkilatındaki organlar ile bu teşkilatta görev yapan personelin çalışma usul ve esasları ''Demokrat Parti İdari İşler Yönetmeliği'' ile düzenlenir.

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ 

Madde 16    Uyulması Zorunlu Hususlar: Yönetim kurullarının başkan veya üyeleri; Parti politikası karşıtı demeçler veremezler. Mercii tecavüz edemezler. Zorunlu hallerde merciin aracılığı ile daha yukarı kademelerde takipte bulunurlar. Bağlı bulundukları üst kademe ile ilişkilerini kesemezler. Dikkate alınmayan şikayet ve dileklerini bir üst kademeye bilgi vermek sureti ile daha yukarı kademelere başvurabilirler. Diğer bir ilçe yönetim kurulunda görev alamazlar. İlçe ve il yönetim kurulu başkan ve üyeliği, milletvekilliği, disiplin kurulu başkan ve üyeliği, hangi kademede olursa olsun o ilçe ve il çevresindeki bir başka kurulun başkanlık ve üyeliği ile birleşemez. Ana-baba, karı-koca, evlat ve kardeş derecesindeki hısımlar aynı disiplin kurulunda birlikte görev alamazlar. Bir kurulda beraberce görev yapması caiz olmayanların her ikisinin de seçimi kazanması halinde sadece en çok rey alanın üyeliği geçerli olur. Bir disiplin kurulunda üye olan kimse başka bir disiplin kurulunda görev alamaz. Disiplin kurullarının başkan ve üyeleri, TBMM Parti Grubu üyeliği ve kongre delegeliği hariç, Partinin diğer organ ve kurullarında görev alamaz, Parti ile hiç bir surette iş akdi yapamaz, Partiden gelir sağlayamaz. Belediye başkanları Partinin yönetim kurullarında görev alamaz. Kendi kademesinin kongresini her ne sebeple olursa olsun yapmamış olan teşkilat kademesi üst kademenin kongresine katılamaz.

Madde 17    Disiplin Kurulları: Yasalara, Parti Tüzüğüne, Partinin yetkili organlarının karar ve bildirilerine aykırı davranış ve beyanlarda bulunanlarla ilgili disiplin soruşturma yaparak gerekli kararları vermek üzere Genel Merkezde bir Yüksek Disiplin Kurulu, illerde ise il disiplin kurulları oluşturulmuştur. TBMM Parti Grubu bünyesinde de bir Grup Disiplin Kurulu görev yapar. Yüksek Disiplin Kurulu ile Grup Disiplin Kurulunun ortak toplantısı ve çalışması ile Müşterek Disiplin Kurulu oluşur. Disiplin Kurulları kendiliğinden soruşturma yapamaz. Ancak Disipline Sevk Yetkisini haiz kurul ve kişilerce intikal ettirilen dosya ve konular üzerinde karar verirler .

a.    Partili üyelerin İI disiplin kuruluna sevk yetkisi; ilçe yönetim kurulunundur.
b.    İI yönetim kurullarının başkan ve üyelerinin il, ilçe ve belde merkezlerindeki belediye başkanlarının ilgili İI disiplin kuruluna sevk yetkisi il yönetim kurulunundur .
c.  Partinin Genel Başkanını, Genel İdare Kurulu Üyelerini, Parti Divanı Üyelerini, Partinin Kurucu Üyelerini, TBMM'nin Eski Üyelerini, Eski Hükümet Üyelerini, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Üyelerini Yüksek Disiplin Kuruluna sevk yetkisi Parti Divanınındır.
d.  TBMM üyelerinin Grup Disiplin Kurulu'na sevk yetkisi Grup İdare Heyetine ait olup bu yetki Grup Başkanı ve yokluğunda ona vekalet eden Grup Başkan Vekili tarafından kullanılabilir.
e.  Genel Başkan Iüzum gördüğü hallerde bilumum parti mensup ve görevlilerini Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk yetkisini doğrudan doğruya kullanabilir.
f.   Üyeler hakkında disiplin isteminde bulunmaya yetkili organ veya merci, suçlama konusunu ve istediği cezayı açık olarak belirler. Partiden geçici veya kesin çıkarmayı gerektiren hallerde Disiplin Kurullarına sevk yetkisine sahip yönetim birimleri tedbirli olarak ve gerekçe göstererek Disiplin Kurullarına sevk edilen üyeyi partideki görevinden derhal uzaklaştırabilirler .İlgili kendi hakkında alınmış olan bu tedbirin kaldırılmasını sevk edildiği Disiplin Kurulu'ndan 3 gün içinde talep edebilir. Bu talep disiplin kurulunca 7 gün içinde karara bağlanır. Disiplin Kurulları disiplin istemiyle bağlı olmayarak yapılan soruşturma sonucunda delillere göre karar verirler.

Yüksek Disiplin Kurulu: Büyük Kongrenin, gelecek olağan toplantısına kadar görev yapmak üzere, en az iki ve en çok üç sene için seçtiği, 15 asil ve 15 yedek üyeden meydana gelir. Seçimi takip eden bir hafta zarfında en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak asil üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir katip seçer. Katip kurulun raportörlük ve yazışma işlerini yürütür. Kurulun birinci derece görev alanına Partinin Genel Başkanı, Parti Divanı ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, Partinin kurucu üyeleri, TBMM'nin ve Bakanlar Kurulunun Partili eski ve yeni üyeleri,  il başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri ile Partili belediye başkanlarının disiplin soruşturması ve gerekli kararların verilmesi girer. Yüksek Disiplin Kurulu, il disiplin kurullarının verdiği kararlara karşı itirazların yapıldığı üst merci olarak da görev yapar. Kurulun çalışmalarında Siyasi Partiler Kanununun 57'nci maddesinin hükmü saklıdır. Yüksek Disiplin Kurulunun üye sayısı yedeklerin getirilmesinden sonra da yarıdan aşağıya düşmüşse kurul boşalmış kabul edilir.

Grup Disiplin Kurulu: TBMM Grup Disiplin Kurulu 5-7 asil ve yedek üyelerden teşekkül eder ve en az 2 ve en çok 3 sene için grup genel kurulunca gizli oyla seçilir. Kurulun kuruluş, görev , yetki ve çalışma usul ve esasları grup iç yönetmeliğinde belirtilir. Grup iç yönetmeliğinde tüzük ve programına aykırı hükümler yer alamaz.

Müşterek Disiplin Kurulu: TBMM üyelerinin Grup Disiplin Kurulunun kararlarına yapacakları itirazların üst merciidir. Yüksek Disiplin Kurulu ile TBMM Grup Disiplin Kurulunun ortak toplanması ile oluşur. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanının Başkanlığı ve katibinin raportörlüğü ile görev yapar.

İl Disiplin Kurulu: İI kongresinde seçilen, 5 asil ve 3 yedek disiplin kurulu üyeden meydana gelir. Seçimini takip eden bir hafta zarfında en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak asil üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir katip seçer. Katip kurulun raportörlük ve yazışma işlerini yürütür. Partinin Yüksek Disiplin ve Müşterek Disiplin Kurullarının görev alanı dışında kalan üye ve görevlilerle ilgili disiplin soruşturmalarını yapar, gerekli kararları verir. İI Disiplin Kurulunun üye sayısı yedeklerin getirilmesinden sonra da yarıdan aşağıya düşmüşse kurul boşalmış kabul edilir.
Disiplin Kurulu üyelerinde hiç disiplin cezası almamış olması şartı aranır. Disiplin Kurullarında çağrıyı yüksek disiplin kurulu için Genel Başkan il yönetim kurulları için il yönetim kurulu başkanı yapar.

Madde 18    Disiplin Cezaları ve Bunları Gerektiren Haller:

Uyarma: Yetkili organlarca davet edildiği toplantılara mazeretsiz katılmamak. Verilen görevleri makul sebep göstermeden kabul etmemek gibi hallerde Partili' nin yazılı olarak dikkatinin çekilmesidir.

Kınama: Hal ve davranışları ile Partiyi küçük düşürmek. Yasalara, Partinin program, tüzük ve yönetmelikleri ile Partinin yetkili organlarının kararlarına aykırı beyan, tavır ve davranışlarda bulunmak, konulan yasaklara uymamak. Oy pusulalarında tahrifat yapmak. Seçimlere hile karıştırmak. Parti dayanışmasına aykırı ve partilileri birbirine düşürecek hareketler yapmak. Kendisine teslim edilen Parti eşya ve malzemesini kaybetmek veya ayrılma halinde geri teslim etmemek (Kanuni sorumluluk ve tazmin ettirme hakları saklı olmak üzere). Partice tutulması gereken defterleri ve kayıtları usulüne uygun tutmamak ve benzeri hallerde yazılı olarak partiliye kusurunun bildirilmesidir.

Geçici Çıkarma: Seçimlerde Partinin onayını almadan bağımsız aday olmak. Partinin adaylar aleyhinde açık ve gizli olarak çalışmak. Başka partilerin ve adaylarının Iehinde faaliyette bulunmak, Yasalara, Partinin program, tüzük ve yönetmelikleri ile Partinin yetkili organlarının kararlarına yazılı olarak karşı çıkmak, basına bu yolda beyanat vermek. Partinin gizli karar ve yazışmalarını herhangi bir şekilde açıklamak. Parti yöneticileri, kurul üyeleri ve mensupları hakkında gerçek dışı haber yaymayı itiyat edinmek. İftira, karalama ve küçük düşürücü beyan ve davranışlarda bulunmak dedikodular yaymak. Parti programında açıklanmış yüksek ahlak idealleri ile bağdaşmayan hareketler yapmak. Yöneticilik görevini ihmal ile Partiyi zarara uğratmak. Partiyi şahsi menfaatine alet etmek ve Parti nüfuzunu kötüye kullanma gibi hallerde Parti üyesinin bir yıldan iki yıla kadar parti ile ilişkisinin kesilmesidir.

Kesin Çıkarma: Parti mensubu sıfatı ile yaptığı faaliyetlerinden dolayı hakkında yasal kovuşturma, yapılıp suçlu bulunmak. Siyasi Partiler Kanununun 102/2 maddesi hükmü gereğince, Cumhuriyet Başsavcılığının, Partinin herhangi bir kurul veya üyesinin görevine son verilmesi veya Partide ihraç edilmesi istemine sebep olacak davranışlarda bulunulması, yasaların koyduğu yasakları ihlal ederek parti hakkında yasal kovuşturmaya sebep olunulması, yöneticilik veya görevli sıfatını kötüye kullanarak Partinin kayıtlarında tahrifat veya tahribat yapılması hallerinde Parti üyesinin parti ile ilişkisinin süresiz olarak kesilmesidir. Disiplin Kurullarının çalışma usul ve esasları ile uygulanacak kurallar "Demokrat Parti Disiplin  Yönetmeliği'' ile düzenlenir.

PARTİ GRUPLARI

Madde 19    Genel: TBMM, il genel meclisleri ve belediye meclislerine seçilen Parti üyelerinin buralarda yapacakları çalışmalarda etkinlik, ahenk, koordinasyon ve disiplin sağlanması amacı ile Parti grupları oluşturulur .

TBMM Grubu: Partinin TBMM üyelerinin 20 veya daha fazla olması halinde TBMM Parti Grubu kurulur ve grup çalışma ve disiplin hizmetlerini düzenleyen ve ilgili yasalara ve Partinin tüzük ve programına uygun bir ''TBMM Grup İç Yönetmeliği'' hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulur. Grup iç yönetmeliğinde Parti tüzük ve programına aykırı hükümler yer alamaz.
İI Genel Meclis ve Belediye Meclis Grupları: Partili meclis üyelerinden meydana gelir. Bu gruplara illerde il başkanı ilçelerde ise ilçe başkanı başkanlık eder. Meclis çalışmalarında izleyecekleri usul, esas ve politikaları belirler ve bunlara göre ve Parti tüzük ve programı çerçevesinde görev yaparlar.
Parti Gruplarının çalışmaları ''Demokrat Parti, Parti Grupları Yönetmeliği'' ile düzenlenir .

MALİ HÜKÜMLER

Madde 20    Genel: Partinin bütçesi Genel Merkezde Genel İdare Kurulunca hazırlanıp Parti Divanının onayı ile, il, ilçe ve beldelerin bütçeleri bunların yönetim kurulunca hazırlanıp bir üst kademenin onayı ile yürürlüğe girer. Genel Merkezin kesin hesabı Büyük Kongre, il, ilçe ve beldelerin kesin hesapları da, kongrelerde seçilecek bir komisyonda incelenme kaydı ile, kendi kongrelerince incelenip karara bağlanır. İllerin merkezi ve bağlı olan ilçe ve beldeleri kapsamak üzere bir önceki bütçe uygulamalarının sonuçlarını gösteren kesin hesaplar her bütçe yılını izleyen Nisan ayı sonuna kadar Genel Merkeze gönderilir. Genel İdare Kurulunca birleştirilen kesin hesaplar Parti Divanının ve yasaların öngördüğü mercilerin bilgi ve onayına sunulur. Parti hesapları, bilanço esasına göre düzenlenir.

Parti Gelirleri: Partinin başlıca gelir kaynakları şunlardır: Parti Üyelerinin bu tüzüğün 2. Maddesinde sınırları belirtilmiş olan Parti Giriş ve Yıllık üye aidatları, TBMM ve yerel meclis Partili üyelerinden net bir aylık tutarını geçmemek üzere alınan yıllık grup aidatları, adaylık başvurularından alınan adaylık aidatları, Parti yayınlarından edinilen gelirler, Partinin bayrak, flama, rozet ve benzeri tanıtma malzemesinin satış gelirleri, yasal bağışlar, Parti Iokallerinin işletmesinden ve Parti adına yapılan etkinliklerden elde edilen gelirler, Parti kimlik belgelerinin yenilenmesinden ve Parti malvarlığından sağlanan gelirler ile partinin bunun dışında kalan gelirlerinden oluşur. Partinin bütün gelirleri Parti tüzel kişiliği adına ve Genel İdare Kurulu tarafından bastırılan seri ve sıra numaralı gelir makbuzları karşılığında alınır. Makbuz karşılığı alınan gelirin miktarı ile bunu ödeyen kimsenin adı, soyadı ve adresi ve makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzası makbuz dip koçanında yer alır. Makbuz dip koçanlarının saklanma süresi Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararının Partiye bildirilme tarihinden başlamak üzere beş yıldır. Makbuzları alan ve kullanan teşkilat kademeleri Genel İdare Kuruluna karşı mali sorumluluk taşırlar. Makbuzlara ait kayıtlar Genel Merkezde tutulur. Parti hiçbir yerden, hiç bir şekilde dolaylı veya dolaysız kredi ve borç alamaz. Ancak ihtiyaç halinde ve Siyasi Partiler Kanununun 66/1,3 fıkralarında belirtilenler dışında gerçek ve tüzel kişilerden kredili veya ipotek karşılığı mal satın alabilir .

Parti Giderleri: Partinin yapacağı harcamalar, harcama ve mali yükümlülükleri içeren sözleşmeler Genel Merkezde Parti hükmi şahsiyeti, il ve ilçelerde bulunan yönetim kurullarınca yapılır. İl ve ilçelerin mali yükümlülük ve sorumluluk içeren sözleşme yapmaları Genel İdare Kurulunun iznine bağlı olup bu izin alınmadan yapılan işlemlerden dolayı bağlantı yapan veya üstlenen kişi veya kişiler sorumlu olup, Parti tüzel kişiliği, Parti üst yönetici ve kurulları sorumlu tutulamaz ve bunlara karşı kovuşturma yapılamaz. Harcamalar bütçeler çerçevesinde Genel Merkezde Genel Muhasip, il ve ilçelerde il ve ilçe muhasiplerince yapılır. Bütçede öngörülmeyen harcamalar merkezde Genel İdare Kurulu, ilçe ve iIIerde ise ilgili yönetim kurullarının kararına bağlıdır. Bankalardan para çekmek, yükümlülüklere girişmek bir mal veya hak üzerinde tasarrufta bulunmak veya bu bağlamda temsil yetkisi vermek iki yetkili imza ile yapılır. Partinin bütün mali işlemleri ''Demokrat Parti Mali İşler Yönetmeliği'' ile düzenlenir .

SEÇİMLERE KATILMA VE ADAY TESPİTİ

Madde 21 Yapılacak her türlü seçime tam veya kısmi olarak katılıp katılmama kararı Parti Divanınca verilir. Seçimlerde aday olmak isteyenler, gerekli şartları yerine getirmek sureti ile süresi içinde ilgili Parti merciine müracaat ederler. Adaylık için Parti üyesi olma şartı aranmaz. Müracaatlar arasında Genel İdare Kurulu veya yetkilendireceği kurul tarafından yapılacak inceleme neticesi uygun görülecek aday adayları arasında seçim ve sıralama Genel İdare Kurulunca kararlaştırılacak usullerden biri ile yapılır.
Aday Tespit ve Sıralama Usulleri: Milletvekili ve yerel seçimlerde Parti adaylarının isimleri ve Iistedeki sıraları, önseçim, teşkilat yoklaması veya merkez yoklaması usullerinden biri veya birkaçının kısmi veya tam olarak uygulanması suretiyle yapılabilir. Teşkilat yoklaması Partinin kongrelerine seçilmiş delegelerin katılımı ile, merkez yoklaması ise Genel İdare Kurulunca yapılır. Önseçim ve teşkilat yoklamaları seçim kurullarının gözetiminde yapılır. Seçimle ilgili bütün uygulama ve kurallar "Demokrat Parti Seçim Yönetmeliği" ile düzenlenir . 

HÜKÜMET KURMA VE KATILMA

Madde 22    Partinin hükümet kurma veya kurulan hükümetlere katılma ve hükümetlerden ayrılma kararını verme yetkisi Parti Divanına aittir. Hiçbir parti üyesi Parti Divanı kararı olmadan hükümet üyesi olamaz. Hükümetten ayrılma kararından sonraki üç gün içinde partili bakanların istifa etmeleri gerekir. Aksine davrananlar Partiden istifa etmiş sayılırlar. Hükümette görev alacak Parti Divanı üyelerinin sayısı toplam partili bakan sayısının üçte ikisini geçemez. Hükümete katılacak üyeler Parti grubunda veya diğer Parti organlarınca tespit edilemez.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 23    Parti Defterleri: Parti teşkilatının bütün kademelerindeki organlarca aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur: Üye Kayıt Defteri, Karar Defteri, Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri, Gelir ve Gider Defteri, Demirbaş Eşya Defteri. Bu defterlerin tutulma usul ve esasları ''Demokrat Parti İdari İşler Yönetmeliği'' ile "Demokrat Parti Mali İşler Yönetmeliği" nde gösterilir .

Madde 24    Görev, Yetki ve Sorumluluk: Bir organ veya merci, kanun veya tüzükle devrine izin verilmeyenlerin dışındaki bütün yetkilerini, belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde geçici veya sürekli olarak alt kademe organ ve görevlilerine devredebilir. Bir organ veya üyeye görev verilmesi, bu görevin ifası için gerekli yetkininde verilmiş olduğu anlamını taşır. Görevin tamamen veya kısmen yerine getirilmemesinden görevli ve yetkili organ veya kişi sorumlu olur .

Madde 25    Partinin Kapanması: Partinin kapanmasına Büyük Kongre, toplanma yeter sayısının salt çoğunluğu ile karar verebilir. Partinin mal ve haklarının nasıl tasfiye edileceği Büyük Kongre kararında belirtilir. Kapanma kararının alınmasından hemen sonra Partinin kapandığı hususu TBMM Başkanlığına, Anayasa Mahkemesine, İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına Genel Başkan tarafından yazılı olarak bildirilir.

SON HÜKÜMLER

Madde 26    Yürürlük: Bu Tüzük 25.Kasım.2001 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 27    Yürütme: Bu Tüzük hükümlerini Parti Divanı ve Genel İdare Kurulu yürütür.                                                 

DEMOKRAT PARTİ 9. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ
                           DİVAN BAŞKANLIĞI' NA

                        VAKİ ÖNERGELER VE GENEL KURUL' UN ONAYI MUVACEHESİNDE TEŞEKKÜL EDEN TÜZÜK KOMİSYONUMUZ;  SEÇİMİNİ MÜTEAKKİP DERHAL TOPLANMIŞ VE KENDİSİNE TEVDİİ OLUNAN GÖREVİ ÜSTLENEREK ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMIŞTIR.
                        BUNA GÖRE :
                        GENEL MERKEZ YÖNETİMİ VE BAZI DELEGELERİMİZ TARAFINDAN, KOMİSYONA İNTİKAL ETTİRİLEN ÖNERİ VE ÖNERGELER İLE YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI' NIN SP.45.MUH.1998/650 SAYI VE 16.11.1998 TARİHLİ YAZILI İSTEMLERİ VE SİYASİ PARTİLER KANUNU İLE CARİ MEVZUAT VE GÜNCEL İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA MÜZAKERE VE MÜTALÂA OLUNARAK, UYGUN GÖRÜLEN NİHAİ ŞEKİL "TÜZÜK KOMİSYONU RAPORU" ŞEKLİNDE HAZIRLANIP - DÜZENLENMİŞ VE EKLİ OLARAK SUNULMUŞTUR.
                        BİLGİ VE ONAYLARINIZA ARZ OLUNUR.
                       
DEMOKRAT PARTİ 9. OLAĞAN KONGRESİ
TÜZÜK KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

MUSTAFA NEVRUZ SINACI                    ERSOY EROL                   ABUZER MUTLU 
            B A Ş K A N                                           Ü Y E                                       Ü Y E

                         DEMOKRAT PARTİ 9. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ

            TÜZÜK KOMİSYONU SONUÇ RAPORU

Değişen gündemin 4. maddesi uyarınca teşkil ve Mustafa Nevruz SINACI, Ersoy EROL ve  Abuzer MUTLU’ dan teşekkül eden Komisyonumuz; Kasım ayının   25’ i Pazar günü saat : 12:00’ de Genel Merkez binasında toplandı. Kongre Divanı tarafından verilen tüzük değişikliği ile ilgili rapor, diğer öneri, önerge, YCBS' nın SP.45.Muh. 1998/650 Sayı ve 16.11.1998 tarihli yazılı tebligatları ve Yönetimden intikal eden bilgi not’ lar incelendi. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirildi. Neticede : mevcut kanun ve cari mevzuat ile Demokrat Parti’nin tarihi misyon ve geleneklerine uygun bulunarak değiştirilmesi, çıkartılması ve eklenmesi lüzumuna kani olunan hususlar, birleştirilmek suretiyle açık  ve net hükümler haline dönüştürüldü. Komisyonumuzca uygun görülerek, üzerinde oy birliği sağlanıp mutabık kalınan, değişiklik ve ek metinleri aşağıdaki şekildedir. Muhterem Kongre Divan Başkanlığı marifetiyle; Değerli Delegelerimiz ve Genel Kurulumuzun görüş ve onaylarına arz olunur. Buna göre :

1. 6. maddenin son paragrafında yer alan : "Faaliyet ve Hesap Raporunda karşı oy yazısı olmayan yönetim kurulu üyesine, bu raporlar aleyhinde konuşma için söz verilemez." hükmü ile.,
2. 7. maddenin "Oy Pusulaları ve Oylama" başlıklı bölümünün sonunda yer alan: "Genel Başkanca Parti Divanı üyeliğine aday gösterilen 25 isimli listede eksiksiz 15 ismin işaretlenmediği listeler de geçersizdir." hükmünün ve.,
3. 15. maddenin "İşten El Çektirme" başlıklı bölüm birinci cümlenin sonunda yer alan : "ile İl Disiplin Kurulları ve Başkanlarının görevine..."  bölümün; YCBS istemi uyarınca tüzükten çıkartılmasına, 
4. 10. maddenin  "Parti Divanı" başlıklı "SEÇİMİ" bölümü ile "Görev Süresi ve Üyelik" başlığını taşıyan  metne ait 2. paragrafın aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine :
            a ) Seçimi : Parti Divanı, büyük kongre tarafından en az iki ve en çok üç yıllığına doğrudan seçilen 80 asil 40 yedek üyeden teşekkül eder. Kademe kongresini yapmış 2820 Sayılı SPK' na göre  yerel örgütlenmesini tamamlamış İl Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri de, Divan’ a  aday olabilir ve seçilebilirler. Ancak, Parti Divanı Üyeliğine seçilen bir il Başkanı ve/veya Yönetim Kurulu Üyesi bu görevinden istifa etmedikçe Genel İdare Kurulu üyeliğine aday olamaz, önerilemez ve seçilemez.
            b) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Merkez ve taşra örgütlenmesini tamamlamış olup, kendi büyük kongresini yapmış bulunan Kadın ve Gençlik Kolu Genel Başkanları, Genel İdare Kurulu onayı ile kurulan, yönetmeliği olan ve aktif örgütünü tamamlayan  Kurul ve Komisyon Başkanları ile          ‘’ İki Olağan ve / veya Olağanüstü Büyük Kongre arasında ‘’ partiye intisap eden Milletvekili, eski  Bakan  ve  Siyasi  Parti  Genel  Başkanları;  Parti  Divanı  toplantılarına ‘’TABİİ ÜYE ‘’ sıfatıyla davet olunur ve katılırlar. Ancak, her hangi bir organa seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.
5. GENEL İDARE KURULU  : ( Seçimi ve çalışması ) Metin içinde yer alan ‘’GİK 24 üyeden oluşur hükmü ‘’, ‘’GİK 30 ÜYEDEN OLUŞUR ‘’ biçiminde değiştirilmesine.
6. 14. maddenin " İL, İLÇE, BELDE YÖNETİM KURULLARI" na ait "seçimler" bölümünün YCBS istemi, SPK, Md. 19-20 ve Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca yeniden düzenlenmesine (a) ve tüzükte açıklık bulunmayan "Görev Taksimi" ne ilişkin hüküm (b) eklenmesine,
a) Seçimler:    Büyük Şehir İl Yönetim Kurulu      : Başkan Dahil 29 asil + 10 yedek
Büyük Şehir-Metropol İlçe Yön. K. : Başkan Dahil 13 asil +   5 yedek
İl Yönetim Kurulu                          : Başkan Dahil 15 asil +   5 yedek
İl Disiplin Kurulu                           : Başkan Dahil 5 asil + 5 yedek (Tüzük md. 17)
Merkez İlçe ve İlçe Yönetim Kurulu     : Başkan Dahil   9 asil +   5 yedek
Belde Yönetim Kurulu                         : Başkan Dahil   5 kişi atanır, yedeği yoktur.
b) Görev taksimi :  Beldelerde : 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Muhasip Üye.,
İlçe, Merkez İlçe, Metropol İlçe, İl ve Büyük Şehirlerde : 1 Başkan, 6 Başkan Yardımcısı ( Siyasi İşler +Teşkilât+Seçim İşleri+Basın-Yayın-Tanıtım+Sosyal İşler+Yerel Yönetimler+Yan Kuruluşlar )  Sekreter ve Muhasip üye olmak üzere taksimi yapılır.
Seçilenlere ait liste, görev taksim sonucu ve Kongre tutanakları  ( bütün kademeler dahil )  en geç 15 gün içinde Genel Merkezde olacak şekilde gönderilir.

                   DEMOKRAT PARTİ 9. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE TÜZÜK KOMİSYONU
                                                                                                                          
           MUSTAFA NEVRUZ SINACI             ERSOY EROL                    ABUZER MUTLU
                        B A Ş K A N                                 Ü Y E                                    Ü Y E 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder