27 Şubat 2017 Pazartesi

BAREM DERGİSİ - Durmuş ALAGÖZ (YIL: 2005 - 2006 - ANKARA) "MEDENİYET VE MİLLİ ŞUUR, MİLLİ TARİH ŞUURU" Araştırmacı - Yazar. Mustafa Nevruz SINACI


Kuvvai Milliye Dergisi-Bekir ÖZTÜRK (YIL: 2007 - ANKARA) "Ulusal Güvenlik, Umumi Vaziyet ve Manzara, Devr-i Sabık Yaratmak" Yayın Kurulu Üyesi ve Yazar, Mustafa Nevruz SINACI
   

"ATATÜRK ÇAĞI VE ZİHNİYETİ", MEYDAN Gazetesi, 10 Kasım 1988 - Mustafa Nevruz SINACI & Konuların içinden, Sebahattin HATAY "İnkılâplarımızın Temeli: "Laiklik"
25 Şubat 2017 Cumartesi

"CUMA NAMAZI VE ZUHR-İ AHİR" (Muhalefet İddiası ve reddiye çalışmaları / mücadelesi: 1980 - 1990) Mustafa Nevruz SINACI - Diyanet İşleri Başkanlığı Nihai Kararı: 26 MART 2002, ANKARA

SONUÇ: DİYANET FETVALARI...
CUMA NAMAZI VE ZUHR-İ AHİR DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU, 26.03.2002 TARİHİNDE KURUL BAŞKANI DOÇ. DR. ŞAMİL DAĞCI'NIN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI.
Dinî Sorulara Cevap Komisyonunca "Cuma Namazı ve Zuhr-i Ahir" konusunda hazırlanan metin Kurula takdim edildi. Konu ile ilgili Kurul üyeleri görüşlerini belirttiler. Görüşmeler sonucunda;  
I. CUMA NAMAZI  
A. Cuma Namazının Hükmü Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allâh'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allâh'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." buyurmaktadır (Cumu'a 62/9-10). Hz. Peygamber, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman'a farzdır." (Nesâî, Cumu'a, 2; Ebû Dâvûd, Taharet, 129), "Cuma namazını kılmayan birtakım kişiler, ya bundan vazgeçerler ya da Allâh kalplerini mühürler de gafillerden olurlar." (Müslim, Cumu'a, 12; Nesâî, Cumu'a, 2), "Allâh, önemsemeyerek üç Cuma'yı terk eden kişinin kalbini mühürler" (Ebû Dâvûd, Salât, 210; Nesâî, Cumu'a, 2) buyurmaktadır. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilafa düşülmemiştir.      Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına dair rivayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Medine yakınındaki Rânûna denilen bir vadide kıldırmıştır.  
B. Cuma Namazının Rekat Sayısı Cuma namazının farzı iki rekattir. Bu konuda herhangi bir ihtilaf yoktur.   Hz. Peygamber'in Cumanın farzından önce, nafile olarak bir namaz kılıp kılmadığı konusunda fıkıh bilginleri, konuyla ilgili muhtelif rivayetlerden hareketle farklı görüşler ortaya koymuşlardır:  
Cuma'nın farzından önce nafile bir namaz olmadığını ileri süren fakihler bulunmaktadır. Onlara göre Hz. Peygamber, Cuma namazı için mescide gelince, namaz kılmadan doğrudan minbere çıkmıştır. Sahabenin kıldığı rivayet edilen namaz ise, sünnetle ilişkisi olmayan nafile bir namazdır (İbn Kayyım, Zâdü'l-Meâd, I/118-119). Buna karşılık Hanefî, Mâlikî ve Şâfiî bilginlerine göre, Hz. Peygamber, Cuma namazının farzından önce tahiyyetü'l-mescid dışında, nafile olarak namaz kılmıştır. Hanefîler bu namazın dört rekat olduğunu, diğerleri ise belli bir rekat sayısıyla sınırlı olmadığını belirtmişlerdir (İbn Humam, Fethu'l-Kadîr, II/39; İbn Kudâme, Muğnî, II/250; İbn Abidin, Reddü'l-Muhtar, I/452). Sahih hadis kaynaklarında Hz. Peygamber'in Cuma namazından önce nafile olarak namaz kıldığına dair bir çok rivayet bulunmaktadır (İbn Mâce, Salat, 94; Buhârî, Cumu'a, 33, 39; Ebû Dâvûd, Salât, 244).  
Hz. Peygamber'in Cuma namazından sonra nafile olarak namaz kıldığı konusunda ihtilaf olmamakla birlikte, bu namazın kaç rekat olduğu konusunda görüş farklılığı bulunmaktadır. Bu namaz, Ebu Hanife'ye göre bir selamla dört, Şâfiî'ye göre iki selamla dört, Ebû Yûsuf'a göre ise dört rekatta bir selam ve iki rekatta bir selam vermek üzere toplam altı rekattır (İbn Hümâm, Fethu'l-Kadîr, II/39; Şirbînî, Muğni'l-Muhtâc, I/451). Sahih hadis kaynaklarında yer alan bazı rivayetlerde, Hz. Peygamber'in Cuma namazından sonra dört, bazı rivayetlerde ise iki rekat nafile namaz kıldığı bildirilmektedir (Ebû Dâvûd, Salât, 244; İbn Mâce, İkâmetu's-Salât, 95; Buhârî, Cumu'a, 39). İbn Teymiyye, İbn Kayyım gibi bazı alimler, konuyla ilgili çeşitli rivayetleri birlikte değerlendirerek, camide kılınırsa dört, evde kılınırsa iki rekat kılınabileceği görüşüne varmışlardır.  
Zikredilen bu rivayetler, Hz. Peygamber'in Cuma namazından önce ve sonra, ismi ne olursa olsun evde ya da camide nafile namaz kıldığını göstermektedir. Bu itibarla, Cumadan önce ve sonra kılınan namazlar, Cuma namazına daha sonra yapılan bir ilave olmayıp, Hz. Peygamber'in uygulamasına dayanmaktadır.  
C. Cuma Namazı ile Yükümlü Olmanın Şartları Cuma namazı, akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaata gelemeyecek kadar mazereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Zira Hz. Peygamber, köle, kadın, çocuk, hasta ve yolcu dışında Cuma namazının her Müslüman'a farz olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 215; Beyhakî, Sünen, III/183-184, H.No: 5422, 5425, 5426; Darakutnî, Sünen, II/2, H.No: 2; İbn Ebî Şeybe, Musannef, I/446, H.No: 5148; Ebû Muhammed el-Bağavî, Mesabihu's-Sünne, I/470). Ancak Cuma namazını kılmaları halinde bu kimselerin namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.  
D. Kadınların Cuma namazı kılmaları Cuma namazı kılmak kadınlara farz değildir. Konuyla ilgili hadisleri ve uygulamaları göz ardı ederek, sadece Cuma namazını farz kılan ayetteki "ey iman edenler" ifadesinden hareketle kadınların Cuma ile mükellef olduklarını söylemek doğru değildir. Aksi halde, hükümlü, hasta ve diğer mazeret sahiplerinin de Cuma ile mükellef olmaları gerekir. Zira Hz. Peygamber, kadın, hasta, yolcu ve hürriyeti kısıtlı olanların Cuma namazı ile yükümlü olmadıklarını belirtmek suretiyle ayetin hükmünü tahsis etmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 215; Beyhakî, Sünen, III/183-184, H.No: 5422, 5425, 5426; Darakutnî, Sünen, II/2, H.No: 2; İbn Ebî Şeybe, Musannef, I/446, H.No: 5148; Ebû Muhammed el-Bağavî, Mesabihu's-Sünne, I/470).   Ayrıca, hadis ve siyer kaynaklarında, Hz. Peygamber döneminde bazı hanımların münferiden Cuma namazına katıldıklarını bildiren rivayetler bulunmakla birlikte, onların erkekler gibi yoğun bir şekilde Cuma'ya iştirak ettiklerini gösteren bir bilgi bulunmamaktadır.
Asr-ı saadetten günümüze kadar da, müçtehit imamlar ve daha sonraki bilginler, bunlara dayanarak Cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir (Bk. İbn Rüşd, Bidayetü'l-Müctehid, I/157; İbn Kudâme, Muğnî, II/193; İbn Hazm, Muhallâ, III/259; İbn Hümam, Fethu'l-Kadîr, II/62; eş-Şirbînî, Muğni'l-Muhtâc, I/276; Yusuf el-Hûlî, Nihayetü'l-İhkâm, II/42; Sa'dî Ebû Ceyb, Mevsûatü'l-İcmâ', II/633).   Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil bir muafiyettir. Diledikleri takdirde, camiye gidip cemaatle Cuma namazı kılmalarında dinen bir engel yoktur.             E. Cumanın Sıhhat (Geçerlilik) Şartları Fıkıh bilginleri, Cuma namazının geçerli olması için bazı şartlar ileri sürmüşlerdir. Bu şartlardan hutbe, şehir ve cemaat şartlarının Kurulumuzca değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.  
1. Hutbe Hutbe, Cuma ve bayram namazlarında, genel olarak, Allâh'a hamd, Rasûlüne salât ve Müslüman'lara nasihatten oluşan konuşmayı ifade eder.   Hutbe Cuma namazının geçerlilik şartlarındandır. Cuma suresinin 9. ayetindeki "Allâh'ı anma" ifadesini, Hz. Peygamber'in hutbe ile ilgili hadislerini ve uygulamalarını göz önünde bulunduran müçtehitler, hutbenin cumanın sıhhatinin şartı olduğunu ittifakla kabul etmişlerdir (İbn Hümâm, Fethu'l-Kadîr, II/28; İbn Kudâme, el-Muğnî, III/170-171; Şirbînî, Muğni'l-Muhtâc, I/549; Kâsânî, Bedâi'u's-Sanâ'î, II/195-198; Nevevî, Mecmû', IV/382383).   Hutbenin, Cuma vaktinde ve namazdan önce okunması gerekir. Zira Hz. Peygamber, hutbeyi Cuma namazından önce okumuştur (Ebû Dâvûd, Salât, 240; Abdürrazzâk San'anî, el-Musannef, III/222, H. No: 5413). Bu yüzden bütün fıkıh bilginleri hutbenin namazdan önce okunması gerektiği konusunda görüş birliği içindedirler. Günümüze kadar uygulama da bu şekilde olmuştur (İbn Hümâm, Fethu'l-Kadîr, II/28; İbn Kudâme, el-Muğnî, III/170-171; Şirbînî, Muğni'l-Muhtâc, I/549; Kâsânî, Bedâi'u's-Sanâ'î, II/195-198; Nevevî, Mecmû', IV/382383).  
2. Şehir İslâm bilginleri Cuma namazının sahih olması için, Cuma namazının şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim biriminde kılınması gerektiğini ileri sürmüşler, ancak şehrin tanımı konusunda ihtilaf etmişlerdir.   Hz. Peygamber, ilk Cuma namazını, Mekke'den Medine'ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişam, es-Sîretü'n-Nebeviyye, III/22). Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu mezra, köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan Cuma namazı sahihtir. Nitekim Diyanet İşleri Reisliği Müşavere Heyetinin (Din İşleri Yüksek Kurulunun) 16/04/1933 tarih ve 190 sayılı kararında da bu husus vurgulanmıştır.  
3. Cemaat Cuma namazının sıhhat şartları arasında ileri sürülen cemaat şartı; cemaati oluşturan en az kişi sayısı ve bir yerleşim biriminde birden fazla yerde Cuma namazının kılınıp kılınamayacağı şeklinde iki yönden ele alınmıştır.
a) Cemaati oluşturan en az kişi sayısı Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.   Hanefi Mezhebinde, Cuma namazının kılınabilmesi için, Ebu Hanife ve Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî'ye göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf'a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbn Hümâm, Fethu'l-Kadîr, II/31; İbn Abidin, Reddu'l-Muhtâr, I/545). Şafiî ve Hanbelîlere göre, en az kırk (Şafiî, Ümm, I/328; Nevevî, el-Mecmû', IV/353; Şirbinî, Muğni'l-Muhtâc, I/545; İbn Kudâme, el-Muğnî, III/204); Malikîlere göre de on iki kişinin bulunması şarttır (Huraşî, Şerhu Muhtasari Halîl, II/76-77).   Şafiîler ve Hanbeliler görüşlerini, Hz. Peygamber'in Medine'ye gelmesinden önce Es'ad b. Zürâre tarafından Medine'de kıldırılan ilk Cuma namazında kırk kişinin hazır bulunduğunu bildiren rivayetlere dayandırmaktadırlar (Ebû Dâvûd, Salât, 216; İbn Mâce, Salât, 78). Bu mezheplere göre, bundan sonra Rasulullah zamanında kılınan Cuma namazlarında sayı kırk kişinin altına düşmemiştir. Ayrıca bunlar, Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe'den rivayet edilen "kırk kişi bulunan her yerleşim biriminde, Cuma namazı kılmak farzdır" haberi ile Ömer b. Abdilaziz'in, Şam ile Mekke arasında bulunan "miyah" halkına gönderdiği mektuptaki, "kırk kişiye ulaşınca Cuma namazını kılın" ifadesini delil olarak ortaya koymuşlardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III/177-178, H.No: 5398, 5399).   İleri sürülen bu deliller, Cuma namazının farz olması için kırk kişinin bulunması gerektiğini ispata yeterli değildir. Zira, Hz. Peygamber'in Medine'ye gelmesinden önce, Medine'de kılınan Cuma namazında kırk kişinin hazır bulunması, bundan aşağı sayıda kişiyle Cuma namazı kılınamayacağını göstermez. Nitekim Mus'ab b. Umeyr'in, Hz. Peygamber'in emri ile Medine'de 12 kişiye Cuma namazı kıldırdığı rivayet edilmektedir (Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III/179, H.No: 5407). Ayrıca Rasulullah'ın kıldırdığı bir Cuma namazında, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi haricindekilerin dışarı çıktığı rivayeti sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38).   Öte yandan Hz. Peygamber'in, "Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, Cuma namazı kılmak farzdır." buyurduğu rivayet edilmektedir (Beyhakî, Sünen, III/179 H.No: 5406, 5407; Darakutnî, Sünen, II/8-9 H.No: 1-3; Azim Âbâdî, Avnü'l-Ma'bûd, III/283). Cuma cemaatinin asgari sayısı hakkında varit olan haberler genelde zayıf kabul edilmekle beraber, fiilî uygulama ile Cuma namazının farziyyetini mutlak olarak ifade eden ayet ve hadisler dikkate alınınca, bir sayı şartı olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, Cuma namazının kılınabilmesi için 40 kişinin bulunması gerektiği konusunda Hz. Peygamber'den menkul bir rivayet bulunmamaktadır.   Kur'an-ı Kerim'de Cuma namazı mutlak olarak bütün mü'minlere farz kılınmıştır (Cumua 62/9). Hz. Peygamber bunlardan kimlerin muaf tutulduğunu hadislerinde belirterek ayetin genel hükmünü tahsis etmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 215; Beyhakî, Sünen, III/183-184, H.No: 5422, 5425, 5426; Darakutnî, Sünen, II/2, H.No: 2; İbn Ebî Şeybe, Musannef, I/446, H.No: 5148; ) ve O'nun dışında kimsenin, ayetlerin hükmünü tahsis etme yetkisi de yoktur.   Bu itibarla, bir yerleşim biriminde İmamla birlikte en az dört kişinin bulunması halinde Cuma namazı kılınması gerekir.  
b) Bir yerleşim biriminde birden fazla yerde Cuma namazı Bir yerleşim biriminde birden fazla yerde Cuma namazı kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Hanefi mezhebinde ağırlıklı görüşe göre, birden fazla yerde Cuma namazı kılınabilir (Kâsânî, Bedâi'u's-Sanâî, II/191-192; İbn Hümâm, Fethu'l-Kadîr, II/14-15; İbn Abidîn, Reddü'l-Muhtâr, I/541). Diğer üç mezhebe göre ise, zorunluluk bulunmadıkça, bir yerleşim yerinde sadece bir yerde Cuma namazı kılınır; bir ihtiyaç bulunması halinde ise, birden fazla yerde Cuma namazı kılınabilir. İhtiyaç yokken, birden fazla yerde kılınması halinde, namaza ilk başlayanların Cuma namazları sahih olur, diğerlerininki sahih olmaz. Bu durumda diğerlerinin öğle namazını kılmaları gerekir (Şirbînî, Muğnî'l-Muhtâc, I/544; Nevevî, el-Mecmû', IV/451-452; Sahnûn, el-Müdevvene, I/277-278; İbn Kudâme, el-Muğnî, III/212; Hurâşî, Şerhu Muhtasari Halîl, II/74-75).   Zuhr-i ahir namazı veya o günkü öğle namazının iade edilmesi konusu, bir yerleşim biriminde birden fazla yerde Cuma namazının kılınmasından kaynaklanmaktadır.  
II. ZUHR-İ AHİR (Son Öğle) NAMAZI
Son öğle namazı anlamına gelen Zuhr-i âhir namazı, bir kısım İslâm bilginleri tarafından, Cuma namazının sahih olmaması ihtimaline binaen, ihtiyaten kılınması öngörülen o günkü öğle namazıdır.   Sıhhat şartlarındaki ihtilaf sebebiyle Cuma namazının geçerli olmaması ihtimalinden hareketle zuhr-i ahir namazının kılınmasının gerektiğini ileri sürenler olduğu gibi, buna karşı çıkanlar da olmuştur.  
A. Zuhr-i Ahir Namazının Gerekliliğini İleri Sürenlerin Delilleri Zuhr-i ahir namazının gerekliliğini ileri sürenlerin hareket noktası, bir yerleşim biriminde birden fazla camide Cuma namazının sahih olmaması ihtimalidir. Bunlara göre, bir zorunluluk bulunmadıkça, bir yerleşim yerinde sadece bir yerde Cuma namazı kılınır. İhtiyaç yokken, birden fazla yerde kılınması halinde, namaza ilk başlayanların Cuma namazları sahih olur, diğerlerininki olmaz. Bu durumda diğerlerinin öğle namazını kılmaları gerekir. Cuma namazını hangisinin önce kılındığının tespit edilememesi durumunda ise, ihtiyaten hepsinin öğle namazını kılmaları bir çözüm olarak öngörülmüştür. Bu görüşlerini de, Cuma namazının toplanmak ve hutbe irat etmek için meşru kılındığı gerekçesine ve Hz. Peygamber ve hulefa-i raşidîn döneminde tek bir yerde Cuma kılındığına dayandırmaktadırlar (Şirbînî, Muğnî'l-Muhtâc, I/544; Nevevî, el-Mecmû', IV/451-452; Sahnûn, el-Müdevvene, I/277-278; İbn Kudâme, el-Muğnî, III/212; Hurâşî, Şerhu Muhtasari Halîl, II/74-75).  
B. Zuhr-i Ahirin Kılınmaması Gerektiğini İleri Sürenlerin Delilleri Zuhr-i ahir namazının kılınmasına karşı çıkanlar, şüpheyle yapılan ibadetin geçerli olmayacağı düşüncesinden hareketle, bu namazın kılınmaması gerektiğini söylemişlerdir. Bunlara göre, şüpheyle ibadet makbul değildir. Bu itibarla, "belki Cuma namazı sahih olmamıştır" diye zuhr-i ahir kılmak doğru olmaz. Ayrıca zuhr-i ahir kılınması gerektiğini ileri sürmek, halkın gözünde, Cuma namazının farz olmayıp, öğle namazının farz olduğu ya da bir vakitte ikisinin de farz olduğu zannını uyandırır. İbn Nüceym, Alaü'd-din Haskefî, Cemaleddin el-Kasimî, Mehmet Zihni Efendi gibi bilginler bu görüştedirler (İbn Nüceym, el-Bahru'r-Râik, II/154-155; İbn Abidîn, Reddü'l-Muhtâr, I/536; Cemalettin el-Kasımî, Islahu'l-Mesâcid, s.50; Mehmet Zihni Efendi, Nimet-i İslâm, 439-440).   Bir kısım alimler ise, Hz. Peygamber, sahabe ve tabiîn döneminde böyle bir namaz bulunmadığından hareketle, zuhr-i ahir kılmayı bidat kabul etmişlerdir (Azim Abâdî, Avnü'l-Ma'bûd, III/397,406; Reşid Rıza, Fetâvâ, I/199-200,301-305; III/941; IV/1551, 1591; VI/2521).  
C. Delillerin Değerlendirilmesi Zuhr-i ahirle ilgili olarak tarafların ileri sürdükleri görüşlerin delilleri göz önünde bulundurulduğunda, bu namazı kılmanın gerekli olmadığı anlaşılmaktadır. Şöyle ki, Hz. Peygamber zamanında Cuma namazının sadece bir yerde kılınmış olması, bir yerleşim biriminde birden fazla yerde Cuma namazı kılınamayacağı anlamına gelmez. Zira o dönemde böyle bir ihtiyaç söz konusu değildi. Ayrıca yeni inen ayetleri Hz. Peygamber'in ağzından işitme iştiyakı içinde bulunan sahabenin, başka bir yerde Cuma namazı kılmalarını düşünmek mümkün değildir.   Bir yerleşim biriminde bir yerde Cuma namazı kılınmaması sebebiyle Cumanın sahih olmayacağını söyleyen müçtehitlerin tamamı, ihtiyaç halinde birden fazla yerde cumanın kılınabileceğini kabul etmişlerdir. Nitekim, İmam Şafiî Bağdat'a gittiğinde birden fazla yerde Cuma namazı kılındığını gördüğü halde, buna karşı çıkmamıştır (Nevevî, Mecmû, IV/452; Şirbînî, Muğni'l-Muhtâc, I/544). Günümüzde ise, çoğunlukla bir yerleşim biriminde tek camide Cuma namazı kılınması mümkün olmadığından birden fazla yerde Cuma namazı kılınması kaçınılmaz olmuştur.   İbadetlerde aslolan, kabul edilmesidir. Hz. Peygamber Yüce Allâh'ın, "Ben kulumun benim hakkımdaki zannına göre muamele ederim." buyurduğunu bildirmektedir (Müslim, Zikir, 1; Tirmizî, Zühd, 51). Başka bir hadislerinde de, "Ameller niyetlere göredir." buyurmuşlardır (Buharî, Bed'ü'l-vahy,
1). Bu itibarla Cuma namazının kabul olunacağına inanarak kılınması ve bunda şüpheye düşülmemesi gerekir.   Diğer taraftan zuhr-i ahir namazının ihtiyat sebebiyle kılındığını ileri sürmek, sağlam bir temele dayanmamaktadır. Zira, ihtiyat iki delilden kuvvetli olanı tercih etmektir. Halbuki, Cuma namazının farz olduğunu ifade eden ayet ve hadislere karşı, birden fazla yerde kılınmasının caiz olmayacağı konusunda bir delil bulunmamaktadır. Bir yerde kılınması şartını ileri sürenlerin, ihtiyaç bulunduğunda kılınabileceğini belirtmeleri de bunu göstermektedir. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de, "Allâh bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar" (Bakara 2/286); "Allâh dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi." (Hac 22/78) buyrulmaktadır.   Diğer taraftan ihtiyat, bir faydaya dayalı olmalıdır. Oysa, zuhr-i ahirin kılınması gerektiğini söylemek, insanların Cuma'dan sonra kılınacak sünneti terk etmelerine sebep olmaktadır. Farzdan sonra sünnet namazdan başka bir namaz olmadığı anlatılır ve uygulama da buna göre olursa, bu sünneti yerine getirenlerin sayısı artacaktır. Asıl ihtiyat, Allâh ve Rasulü Müslüman'ları ne ile sorumlu kılmış ise onları yerine getirmek, buna bir şeyi ilave etmemektir.  
III. SONUÇ Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında;  
1. İki rekat olan Cuma namazının farziyetinin Kitap, sünnet ve icma ile sabit olduğuna, sıhhat şartlarından olan hutbenin Cuma namazının farzından önce okunması gerektiğine,  
2. Cuma namazının farzından önce ve sonra, Hz. Peygamber'in nafile olarak namaz kıldığı sabit olduğundan, Cuma'dan önce ve sonra nafile namaz kılmanın sünnet olduğuna, bu nafile namazların dördü farzdan önce, dördü de sonra olmak üzere toplam sekiz rekat kılınmasının uygun olacağına,  
3. Cuma namazının kadın, hasta, yolcu, hürriyeti kısıtlı ve cemaate katılamayacak derecede mazereti olanlara farz olmadığına, bununla birlikte kılmaları halinde namazlarının geçerli olup, ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmediğine,  
4. İmamla birlikte en az dört kişinin bulunduğu mezra, köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde Cuma namazının kılınması gerektiğine,  
5. Bir yerleşim biriminde birden fazla yerde Cuma namazı kılınabileceğine, bu sebeple zuhr-i ahir namazının kılınmasına gerek olmadığına,  
6. Zuhr-i ahir namazını kılmak isteyenlere ise mani olunmasının uygun olmayacağına, Karar verildi. (Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, 26.03.2002 tarihinde Kurul Başkanı Doç. Dr. Şamil DAĞCI'nın başkanlığında toplandı ve iş bu karar alınarak onaylandı)
KAYNAK: Bu haber http://www.dinihaberler.com.tr/'dan alınmıştır.
LİNK: http://www.dinihaberler.com.tr/haber/47813/diyanet-fetvalari-cuma-namazi-ve-zuhr-i-ahir.html

24 Şubat 2017 Cuma

KÜRESEL ALMANAK & TARİHTE VE TABİATTA; HAYATTA BU GÜN & MUSTAFA NEVRUZ SINACI - TANI YAYINLARI.IDEFIX - 2006 – ISBN: 9729759106078, ANKARA

KÜRESEL ALMANAK
"TARİHTE VE TABİATTA, GÜNCEL HAYATTA BU GÜN"
MUSTAFA NEVRUZ SINACI
TANI YAYINLARI, 2006 – ISBN: 9729759106078, ANKARA
Alanında mutlak bir “İLK” olan bu devasa eser, kozmik-evrensel boyutta tarihin önemli ve özgün dönüm noktaları; Türk Dünyası, İslâm ve İnsanlık âlemi ile ülkemiz ve milletimize ait "bilinmesi, anılması, anlatılması ve ileriye taşınması" elzem bütün bilgileri kompoze olarak içermekte ve mükemmel bir doğrulukla okuyucuya sunmaktadır. 
TAM 23 YILDA HAZIRLANAN “KÜRESEL ALMANAK”DA:
- Cumhuriyet tarihi 
- Atatürk kronolojisi 
- Milli mücadele güncesi 
- Kuruluş ve kurtuluş günleri 
- Türk ve dünya tarihinde iz bırakan önemli şahsiyetlerin doğum ve ölüm günleri 
- Dünya tarihinden önemli ve seçmeler yer almaktadır.
TANI & BASIM VE YAYIN EVİ 
MUSTAFA NEVRUZ SINACI’NIN YENİ KİTABI: "KÜRESEL ALMANAK"
Prof. Dr. İSA KAYACAN
Bu anlam ve kapsamda Almanak hazırlamak, öyle görüldüğü gibi kolay bir çalışma, değerlendirme ve sonuç olarak okurlarının karşısına çıkma işlemi değildir.
            Büyük zorlukları vardır. Zaman ister, sabır ister.. Bilgi, deha, azim ve kararlılık ister. İşin en ilginç ve zor yanı da, neyin nereden aranıp bulacağı yönündeki acil ve doğruya dayalı çalışma... Yani, düzen, intizam, disiplin ve sistematik gerektirir. 
            MUSTAFA NEVRUZ SINACI
            Bir yazar, araştırmacı Mustafa Nevruz SINACI. Yenilerde, ciddi ve çok kapsamlı, türünde ilk bir Almanakla karşımıza çıktı. Nisan 2006’da gün yüzü gören kitap 665 sayfa ile şekillenmiş, ustaca şekillendirilmiş.
            Tam adı: Tarihte ve tabiatta bugün: KÜRESEL ALMANAK
            Kitabın yayınlanışında, Aliye Özer ve Yasin Keskin isim ve imzalarının katkıda bulunuşları üzerinde duruluyor. Kaydediliyor.
            Tanı Yayınlarının yöneticisi Mustafa Atak’ ın bir sunuşu var ilk sayfalarda. Mustafa Atak sunuşunun bir yerinde: “Bu kitap, kozmik-evrensel boyutta tarihin önemli ve özgün dönüm noktaları ile ülkemiz ve milletimize ait, bilinmesi, anılması anlatılması ve ileriye taşınması elzem bütün bilgileri kompoze olarak bize sunmaktadır” diyor.
            Kitabın yazarı, hazırlayıcısı, gün yüzü görmesinin sağlayıcısı Mustafa Nevruz SINACI’ ysa, oldukça kısa önsözünün bir yerinde şöyle seslenmekte efendim: “İlerlemek bilgiyle olur. Bilgi, bilgeliği beraberinde getirir. Bilimlerin anası tarihtir. Önce tarihi bilmek gerekir.” Diyor.
            DOĞRULAR
            Doğruların her zaman doğru olduğu gerçeğinden, noktasından hareket edersek, Mustafa Nevruz SINACI’ nın bu çalışması, tarihe düşülen notların bir araya getirilmesi, ilmi bir düzen, intizam, güncel format ve disiplin içinde sayfalara aktarıp, sunulmasıdır. Zor bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Ocak ayından başlanılmış, sırasıyla Aralık ayına kadar, Aralık dahil Türkiye’de ve Dünyada olup-bitenler kısa ve öz cümleler itibariyle, açık ve anlaşılır bir şekilde sayfalara, sayfalara aktarılmış. 01 Ocak esas alınarak yola çıkılmış. İlk önce yılbaşı açıklanıyor. Sonra Ocak ayının ilk haftası hatırlatmasıyla devam ediliyor.
            BİR KAÇ ÖRNEK
            Mustafa Nevruz SINACI’ nın hazırladığı “Küresel Almanak” ın Ocak ayıyla ilgili bölümünde yer alanlardan bir kaç seçmeyle devam edelim. Buyurun bakalım:
            ·        1734, Osmanlı Devleti’nde “Gerileme Devri” fiilen başladı.
·        1760, Çin işgalinin tamamlandığı 3 Eylül 1759’dan bu güne kadar Doğu Türkistan’da toplam “BİR MİLYON” Türk’ün insanlık dışı bir vahşetle katledilerek, dünyanın en büyük katliam ve soykırımlarından birinin yapıldığı ortaya çıktı.
·        1814, Osmanlı’ya karşı ilk “ihtilâlci ve bölücü dernek” olan “Etniki Eterya” Odesa’da kuruldu. Dernek ilk iş olarak Eflâk ve Boğdan isyanlarını hazırlamaya başladı.
·        1841, Girit adasında meskün Yunanlılar, Osmanlı Devleti’ne karşı isyan ederek adada yaşayan binlerce Türk’ü vahşi bir katliam ve soykırım yaparak hunharca yok ettiler.
·        1844, Megalo İdea’nın babası sayılan Yunan Başbakanı Jean Kolettis; “Yunanistan Krallığı gerçek Yunanistan değildir. Yunan dünyası, Hermo’dan Matopan’a, Trabzon’dan Adana’ya kadar bütün eyaletlerin insanıdır. Yunanlılığın iki büyük merkezi vardır. Atina ve İstanbul. Atina, Krallığın merkezidir. Bütün Yunanlıların emeli, güzel şehir İstanbul, büyük merkezdir.” Açıklamasını yaptı.  
·        1855, İngiliz ve Amerikalılar tarafından; Osmanlı coğrafyasında misyonerlik yapacak gönüllü yetiştirmek üzere, “Hıristiyan Gençleri Derneği” ile “Yaban Ülkelere Hıristiyanlığı Yaymaya Çalışan Gönüllü Gençler Derneği” kuruldu.
·        1860, Avrupalılar tarafından, “Avrupa topraklarında yaşayan Türklerin zorunlu tehcir ve tahliyesi için” resmi bir “tehcir komisyonu” kuruldu.
·        1895, “Dünya Hıristiyan Öğrencileri Birliği” resmen kuruldu. Osmanlı ve Türk-İslâm coğrafyasında casusluk ve misyonerlik yapacak eleman yetiştirmeyi amaçlayan bu derneğe, öğrenci ve hocası ile “40 Hıristiyan” millet ve devleti temsil eden 100 bin kişi üye yazıldı.
·        1897, İsviçre’nin Bâl şehrinde “Birinci Dünya Siyonist Kongresi” toplandı. Sonuç bildirisi ve karar: “Asırlardan beri Müslümanlığın büyük mevkiini işgal eden ve bilhassa Yahudilerin üzerinde emeller ve ihtiraslar besledikleri ve adına arz-ı mev-ut dedikleri mukaddes Filistin topraklarını elinde bulunduran “Türk-Osmanlı Devletini parçalamak ve Türk Milleti’nin şeref ve itibarını pâyimal (ayak altında kalmış, mahvolmuş, telef olmuş, ezilmiş, sürünmüş) ederek; Bütün dünyadaki Müslümanların gözünden düşürmek ve böylelikle mukadder olan “Dünya Müslüman Birliği” mefküresinin gerçekleşmesini önlemek” olarak açıklandı.
·        1902, Nazım Hikmet Ran (Werzansky) Selânik’te doğdu.
·        1906, Rusya’da yaşayan Türk milli gruplar tarafından “2. Müslüman Halklar Kongresi” St.Petersburg’da toplandı. kongrede resmen “Rusya Müslümanlar Birliği” kuruldu.
·        1913, Hindistan-Laknaw’da 3. Misyonerlik Kongresi toplandı. Karar: Türkleri behemahal hıristiyanlaştırmak veya İslâmiyetten uzaklaştırmak.
·        1921, Karakilise Ermeni çeteleri tarafından muhasara altına alındı. Çok büyük bir katliam ve soykırım yapıldı. 6000 korumasız, masum ve müsemma Türk alçakça ve insanlık dışı işkencelerle öldürüldü. 
·        1921, Vatan haini ve Mustafa Kemal karşıtı TKP Başkanı Mustafa Suphi ve arkadaşları Moskova’ya kaçmak üzere, Trabzon’dan bir motora binerek Karadeniz’e açıldılar. 
·        1922, Yunan parlâmentosu, İyonya (Adadolu) daki ordunun çekilmek zorunda kalması halinde; “Terk edilerek Türklere bırakılacak yerlerde taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakılmaması ve bütün tarihi eser ve anıtların sökülerek Yunanistan’a taşınması” konusunda orduya emir gönderilmesine karar verdi.
·        1923, Gazi Mustafa Kemal (ATATÜRK) İzmit’te, devletin müstakbel faaliyetlerine dair bir nutuk irad ederek: “Hiçbir an kuşkum yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük uygar niteliği ve büyük uygar yeteneği, bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek uygarlık ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE” dedi.
·        1925, Bakanlar Kurulu, Amerikan malarını gümrük kapsamına aldı.
·        1927, Lozan Antlaşması, Amerikan Senatosu tarafından resmen reddedildi.
·        1928, Öğrenciler, “Türkiye’de Türkçe’den başka dil konuşulamaz” kararı aldı.
·        1928, Bursa Amerikan Kız Koleji, Hıristiyan propogandası yaparak öğrencilere zarar verdiği gerekçesiyle Bakanlar Kurulu tarafından resmen kapatıldı.
·        1932, Kadrocular, Marxizmin (kominizmin) öngördüğü katı devletçilik ve sınıfsız toplum ögelerini benimsediklerini ve Türkiye için “sınırsız yetkilerle donatılmış bir Milli Şeflik” sistemini önerdiklerini açıkladılar.
·        1937, Mardin’in Serdif-Hermis köyleri arasında Cumhuriyetin ilk petrol kuyusunun (Hermis-1) açılmasına başlandı. 
·        1938, Nazım Hikmet Ran, “Orduyu isyana teşvik ve kominizm propogandası yapmak” suçlarından tevkif edilerek; Askeri Mahkemede yargılanmak üzere Ankara’ya sevk edildi. (Yapılan yargılama sonucu: “askeri isyana teşvik” suçundan 15 yıl hapse mahkum edildi. Daha sonra cezası 28 yıl 4 aya çıkartılarak onaylandı)
·        1940, Milli Korunma Kanunu TBMM’de kabul edildi.
·        1942, Türkiye’de ekmek alım ve satışı karneye (vesikaya) bağlandı. Kıtlık ve yokluk nedeniyle bütün yurtta pasta yapımı yasaklandı.
·        1943, Varlık Vergisi’ni ödemeyen mükellefler, borçlarını bedenen çalışarak ödemeleri için çalışma kamplarına gönderildiler.
·        1949, TBMM genel kurulunda dinleyiciler arasında bulunan Osman Yaz isimli bir vatandaş, dinleyici locasında “Arapça Ezan” okudu. Pek çok CHP Milletvekili tekbir getirerek Yaz’a katıldı. Bu nedenle Milletvekilleri arasında herhangi bir tepki oluşmadı.
·        1951, Türkiye BM Güvenlik Konseyi Üyeliği’ne seçildi.
·        1951, Atatürk’ün kapattığı ve fakat İsmet İnönü tarafından yeniden açılan Mason Derneklerinin kesin olarak ve süresiz kapatılması için TBMM Başkanlığına: Tokat Milletvekili Ahmet Gürkan ve arkadaşları tarafından Kanun teklifi verildi. (ve kapatıldılar) 
·        1954, Köy Enstitüleri kapatılarak, “İlk Öğretmen Okullarına” dönüştürüldü.
·        1958, Faruk Güventürk ve 8 arkadaşı, ordu içinde yasa dışı örgüt kurmak ve ihtilâl hazırlığı yapmak suçundan tutuklanarak mahkemeye sevk edildiler.
·        1959, Üçüncü darbe teşebbüsü. General Necati Tarcan ve Talât Aydemir grubundan 9 subay tutuklandı. Darbe girişiminin ortaya çıkması CHP’de panik yarattı. Meclis grubu derhal toplanarak “Güç Birliği” konusunda daha etkin çalışılması gerektiği yolunda karar aldı.
·        1961, DP tarafından inşa edilen ve 29 Ekim Cumhuriyet bayramında hizmete girmesi plânlanan yeni (bu günkü) TBMM binası, MBK tarafından çok sönük bir törenle açıldı.
·        1973, CHP, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun “Türk Milliyetçiliği ve Milli Kültür ile ilgili hükümlerini iptal ettirmek için” Anayasa Mahkemesine başvurduğunu açıkladı.
·        1978, İlâca % 64 oranında zam yapıldı.
·        1978, AP’den: “Milli Eğitim Bakanlığı, Marksist ve Kominist bir kuruluş olan TÖB-DER’e teslim edilmiştir”  açıklaması yapıldı.
·        1986, SHP İçel Milletvekili Fikri Sağlar, Türkiye’de 5 yılda 800’den fazla insanın “kayıp” olduğunu açıkladı. 
·        1989, AB parlâmentosu Yugoslavya’nın bölünmesi ve parçalanmasına zemin hazırlayacak olan; Tapu kayıtları, etnik ayrım ve anadil’e ilişkin ilk kararlarını aldı.
·        1990, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu ve eski Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muammer AKSOY, 73 yaşında, evinin önünde uğradığı bir silâhlı saldırı sonucu kurşunlanarak öldürüldü. 
·        2002, Yenilenen Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi. Koca geleneksel ve töresel “evin reisliği”ni kaybetti.
·        2006, Almanya ve Hollanda’da, başta Türkler olmak üzere yabancılara “ana dilde konuşma yasağı” getirildi. Buna göre kimse evinin dışında ana dilini konuşamayacak.
·        Akaryakıt fiyatlandırmasında yeni döneme geçildi.
            SONUÇ
            Bunlar sadece OCAK ayından birkaç örnek. Daha, belki de hayatımızda ilk kez duyacağımız, öğreneceğimiz neler var neler ? Hangimiz istemeyiz, tarihte, günler, aylar itibariyle olup bitenler hakkında bilgi sahibi olalım?. Hepimiz isteriz değil mi? Bu kitabı alınca hiç yanınızdan ayırmayın. Daima çantanızda veya masanızın üzerinde dursun. Her an lâzım olabilir. O halde, yeni ve çok farklı bir Almanak olarak hazırlanıp sunulan, “Tarihte ve tabiatta bugün: Küresel Almanak” adlı Mustafa Nevruz SINACI imzalı kitabın sayfaları arasında gezinti yapmak yapabilmek için, Tanı Yayın’ın; Turan Güneş Bulvarı 249. Sokak No: 49-4 Sancak Mahallesi Çankaya Ankara adresiyle yazışalım veya 0312 491 70 96 ve 94 numaralı telefonlarla görüşelim.
            Yahut da, www.taniyayin.com internet adresine müracaat edelim efendim.
            Sağlıcakla kalın.

DEMOKRAT PARTİ 9. OLAĞAN GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLEREK ONAYLANAN TÜZÜK (Tüzük Komisyonu Başkanı: Mustafa Nevruz SINACI)


 D.P.

DEMOKRAT PARTİ


 T Ü Z Ü K  
"25.KASIM.2001"
TARİHLİ 9. CU OLAĞAN BÜYÜK KONGRE (Genel Başkan Yardımcısı ve İdari-Mali İşler Başkanı Mustafa Nevruz SINACI ) TARAFINDAN; TARİHİ VE KADİM (GERÇEK) DEMOKRAT PARTİ TÜZÜĞÜ İLE UYARLANIP, DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLEN YENİ VE DAİMİ TÜZÜK

DEMOKRAT PARTİ TÜZÜĞÜ

GENEL HÜKÜMLER

Madde: 1, KURULUŞ: Demokrat Parti,  07 Ocak 1946 Tarihinde Celal BAYAR, Adnan MENDERES, Fuat KÖPRÜLÜ ve Refik KORALTAN tarafından kurulmuştur.
Siyasi mücadelesinin esası: "YETER, SÖZ MİLLETİNDİR." söylemi olup; özünde, halkın bağrından fışkırmış, millete ve demokrasiye dayalı bir halk hareketidir.
Demokrat parti, siyaseti, insan için ve insanın maddi/manevi kalkınma ve gelişmesini en güzel ve en ileri şekilde gerçekleştirmek için yapar.
Amacı: Cumhuriyetin temel ilke, inkılâp ve değerleri çerçevesinde gerçek demokrasiyi hayata geçirecek, hiç bir ayrım gözetmeden insanların hepsini her türlü sosyal ve ekonomik zulüm ve baskıdan arınmış bir özgürlük, hukuk ve adalet ortamına kavuşturmak ve böylece insanı gerçek başarı, zenginlik ve mutluluğa ulaştıracak ortam ve şartları oluşturmaktır.
Demokrat Parti’nin varlık sebebi ve kuruluş gayesi programında yazılı hedef, ilke ve hizmetleri gerçekleştirerek; Türkiye' yi Dünyanın en ileri demokrasileri arasındaki seçkin yerine ulaştırmaktır.
Genel Merkezi Ankara’da olup kısa adı ve özel işareti “DP”dir.
AmblemiYeter! Söz Milletindir” ifadesi ile 1946 rakamını kısmen veya tamamen içeren, sağ elin başparmağı’nın bitişik iç görüntüsüdür.

Madde 2  Parti Üyeliği ve Üyelik Müracaatı: Bir siyasi partiye üye olabilmenin yasal şartlarına sahip her Türk vatandaşı,
a.    Demokrat partinin tüzük ve programını kabul ettiğini yazılı olarak beyan ve
b.    Bir defaya mahsus olarak giriş ile her yıl yıllık aidat ödemeyi kabul ederek parti üyeliğine müracaat edebilir. Giriş ve yıllık aidat miktarları Siyasi Partiler Kanununda bir siyasi partiye yapılabilecek azami bağış miktarından çok ve bunun 400’de birinden az olamaz.

Üyeliğe Kabul: Üyelik müracaatı yetkili parti organlarınca kabul edilenler Demokrat Parti Üyesi olurlar. Genel Başkan veya Genel İdare Kurulunca partiye üye olmaları faydalı görülenler ile, TBMM ve yerel yönetim seçimlerinde, parti üyesi olmadan aday olanlar, seçimleri kazanınca Parti üyeliğine kaydolunurlar. Ancak kanun ve bu tüzükteki şartları haiz olmayanların üyelikleri, Parti üyeliğine kaydedilmiş olsalar bile, hükümsüz olup anlaşıldığı anda kendiliğinden düşer.

Üyeliğin Kaybedilmesi: Parti üyeliği istifa, ölüm ve üyelikten çıkarılma gibi bir durumun belge ile kanıtlanması üzerine son bulur. Herhangi bir sebeple Partiden ayrılanlar, ilgili yönetim kurullarının veya Genel Başkanın kararı ile yeniden Partiye kabul edilebilirler. Bu kararlar kesin olup itiraz edilemez. Parti üyeliğine müracaat, inceleme, Parti üyesi olma, üyelerin Parti içi ve dışı ilişkileri, üyelerin hak ve vazifeleri, üyeliğin sona ermesi gibi hususlar “Demokrat Parti Üye Yönetmeliği” ile düzenlenir.

PARTİ TEŞKİLATI

Madde 3      Parti Teşkilatı: Belde, İlçe, İl ve Genel Merkez teşkilatı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Gurubu, il genel meclisi ve belediye meclisi gruplarından oluşur. Teşkilat aşağıdaki birimlerden meydana gelir:

                   Kongreler
                                  Büyük Kongre  
                                  İl, İlçe Kongreleri          
                    Genel Merkez Teşkilatı
                                  Genel Başkan
                                  Parti Divanı
                                  Genel İdare Kurulu
                                  Genel Başkanlık Divanı
                                  Yüksek Disiplin Kurulu
                                  Müşterek Disiplin Kurulu
                                  Danışma ve Çalışma Grupları
                                  Yardımcı Kollar ve Yan Kuruluşlar ile
                                  Yurt Dışı Temsilcilikler

                   İl, İlçe ve Belde Teşkilatı
                                   İl, İlçe ve Belde Başkanları
                                   İl, İlçe ve Belde Yönetim Kurulları
                                   Yan Kuruluşları ve Yardımcı Kolları ile
                                   İl Disiplin Kurulları

                   Parti Grupları
                                   TBMM Parti Grubu
                                   İl Genel Meclisi Grubu
                                   Belediye Meclisi Grubu

Görev Yerleri ve Bağlılıkları : Genel Merkez teşkilatı Ankara il merkezinde, yan kuruluşlar ve yurt dışı temsilcilikleri yönetmeliklerinde belirtilen yerlerde, il ve ilçe teşkilatları görev yaptıkları il ve ilçelerin merkezinde, belde teşkilatı ise belde belediyesinin hizmet verdiği beldede bulunur. Partinin belde teşkilatı, beldenin bağlı bulunduğu ilçedeki parti teşkilatına, ilçedeki parti teşkilatı, ilçenin bağlı olduğu ildeki parti teşkilatına, il teşkilatları ise Genel Merkez teşkilatına bağlı olarak görev yapar.

KONGRELER 

Madde 4      Görev ve Yetkileri: Kongreler, Parti hükmi şahsiyetini oluşturan en yüksek karar organlarıdır. Seçilmiş ve tabii üyelerden oluşurlar. Olağan olarak en az iki en çok üç senede bir ve gerektiğinde de olağanüstü olarak toplanırlar. Parti yönetiminin ve hizmetlerinin kurum, kural ve temel politikaları ile Partiyi yöneten ve yönlendiren kararları alırlar. Partinin yönetim ve disiplin kurullarını ve görevlilerini seçer, hesaplarını inceleyip karara bağlarlar. Başlıca yetki ve görevleri şunlardır:

Büyük Kongre: Partinin en üst karar organı olarak:

a.    Partinin Genel Başkanı ile Parti Divanı ve Yüksek Disiplin Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçer.
b.    Partinin Tüzük ve Programını onaylar ve bunlarda gerekli değişiklikleri yapar.
c.    Partinin gelir-gider kesin hesabını kabul ile Parti Divanını ibra eder veya ibra etmeyerek reddeder.
d.    Parti politikası üzerinde, genel nitelikli, bağlayıcı veya temenni mahiyetli kararlar alır.
e.    Yasaların veya bu tüzüğün verdiği diğer görevleri ifa eder.
f.      Partinin, başka bir parti ile birleşme veya kapatılma sureti ile hukuki varlığına son verir. Bu bağlamda Partinin mal varlığının tasfiye ve intikaline ilişkin kararlar alır .

İl ve İlçe Kongreleri: Kademelerinin en üst karar organları olarak:

a.    Kademenin başkanı ile, yönetim ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerini, üst kademenin kongresine üye olacak delegeleri seçer.
b.    Yönetim kurullarının kesin hesaplarını inceleyip kabul veya reddeder.
c.    Yasaların verdiği diğer görevleri ifa eder

Madde 5      Kongrelerin Oluşumu:

Büyük Kongre: Seçilmiş ve tabii üyelerden oluşur. Tabii üyeler, Genel Başkan, Parti Divanı üyeleri, TBMM'nin Partili üyeleri ile Partili bakanlar, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri ile Parti üyelikleri devam eden kuruculardır. Seçilmiş üyeler, her ilin TBMM'ye gönderdiği üye sayısının iki katı olarak seçtiği delegelerden oluşur. Toplam seçilmiş üye sayısı TBMM üye tam sayısının iki katından fazla olamaz. Büyük Kongrenin toplanmasından en az onbeş gün önce kongre üyelerinin Iistesi Yüksek Seçim Kurulunun tayin edeceği seçim kurulu başkanına iki nüsha olarak verilir. Seçim kurulu başkanınca tasdik edilen Iisteler Büyük Kongre toplantı tarihinden bir hafta önce Parti Genel Merkez binasında asılarak ilan edilir. İlan ve itiraz süresi üç gün olup itirazlar ilgili hakime yapılır. İIgili seçim kurulu tarafından mühürlenerek onaylanıp Partiye gönderilen Iiste kesin olup hiçbir şekilde itiraz edilemez.
Büyük Kongrenin olağan toplantısı en erken iki, en geç üç yılda bir ve Genel İdare Kurulunca belirlenen yer, gün, saat ve gündemle toplanır. Gündem en az onbeş gün önceden Genel Başkan tarafından ilgililere ve teşkilata duyurulur. Duyurunun gazete ile yapılma zorunluluğu yoktur. Büyük Kongre gündemine ve çalışma usullerine hakimdir .

İl Kongresi: Seçilmiş ve tabii üyelerden oluşur. Tabii üyeler; İlin Partili milletvekilleri, İI Başkanı, İI Yönetim Kurulu üyeleri, İI Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri, Partili Büyükşehir Belediye Başkanlarından oluşur. Geçici Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri de kongreye katılabilirler. Ancak bunlardan delege sıfatı olmayanlar oy kullanamazlar. Seçilmiş üyeler ise ilçelerin olağan kongresince toplam 1600'ü geçmemek üzere seçilmiş delegelerden oluşur. İlçelerin il kongresine göndereceği delege sayısı İlçe nüfusunun il nüfusuna bölünmesi sureti elde edilen katsayının 600 ile çarpılması suretiyle belirlenir .

İlçe Kongresi: Tabii ve seçilmiş üyelerden teşekkül eder. Tabii üyeler ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanı, ilçedeki belde belediye başkanlarından meydana gelir. Partili İI Belediye Başkanı Merkez İlçe Kongresinin tabii delegesidir. Geçici yönetim kurulu başkan ve üyeleri de kongreye katılabilirler. Ancak, bunlardan delege sıfatı olmayanların oy kullanma hakları yoktur. Seçilmiş üyeler ise, toplamı 400'ü geçmemek üzere ilçedeki mahalle ve köylerden gelen delegelerden ibarettir. İlçedeki kayıtlı üye sayısının 400'den fazla olması halinde her mahalle ve köy nüfusu toplam ilçe nüfusuna bölünüp bulunan katsayı 400 ile çarpılmak sureti ile her mahalle ve köyün delege sayısı hesaplanır ve bu delegeler gizli oyla seçilir. Kayıtlı üye sayısı hesaplanan delege sayısından az ise o yerin bütün üyeleri delege sayılır. Merkez ilçelerde Büyükşehir Belediye Başkanları dışındaki il belediye başkanları ile merkez ilçe çevresindeki belediyelerin başkanları da merkez ilçe kongresinin tabii üyeleridir .

Parti Temsilcisi: İlçe yönetim kurulu, köylerde ve mahallelerde delege seçimlerini yürütmek üzere kendi içinden bir veya birkaç üyeyi görevlendirebileceği gibi, sadece bu işlemler için o köy ve mahallelerdeki üyelerden birisini temsilci olarak görevlendirebilir. Üyelerin çok olması halinde temsilciler seçimle .de belirlenebilir. Seçimlerin sonuçları düzenlenecek bir tutanak ile ilçe başkanlığına bildirilir.

Madde 6      Kongre Çalışmaları:

KongreTakvimi: Partinin ilçe, il ve Büyük Kongreleri Genel İdare Kurulunca belirlenip bütün teşkilat kademelerine bildirilen bir kongre takvimine göre yapılır. İki olağan kongre arasındaki süre iki yıldan az üç yıldan fazla olamaz.

Gündem: Kongrenin gündemi kongresi yapılan teşkilat biriminin yönetim kurulunca tespit edilir. Toplantının yeri ve günü en az onbeş gün öncesinden mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Kongre Üyeleri Listesi: Kongre topIantı tarihinden en az onbeş gün önce kongre üyelerinin isim Iistesi bu kongreler için görevli seçim kurulu başkanlığına, toplantının yeri, gündemi, günü ve saatini bildiren bir yazı ekinde iki nüsha olarak bildirilir. Seçim kurulu başkanınca onaylanan listeler kongre topIantı tarihinden bir hafta önce kongreyi yapacak Parti teşkilatının binasında asılarak ilan edilir. İlan ve itiraz süresi üç gün olup itirazlar ilgili hakime yapılır. Bu süre sonunda ilgili seçim kurulu tarafından onaylanıp mühürlenerek Partiye gönderilen liste kesin olup hiçbir şekilde itiraz edilemez.

Kongrenin Duyurulması: Kongrenin tarih, saat, yer ve gündemi alışılmış usullerle en az on beş gün önceden üyelere duyurulur. Duyurunun gazete ile yapılma zorunluluğu yoktur.

Açılış: Kongrelerin toplantı yeter sayısı kongre üye tam sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise, bu tüzükte aksine bir hüküm yoksa, katılanların salt çoğunluğudur. İlk çağrıda bu toplantı yeter sayısı sağIanamazsa, bir tam gün sonra aynı yerde, toplantı yeter sayısı aranmadan kongre açılır ve duyuruda belirtilen saat ve gündemle kongre çalışmalarına geçilir.

Kongre Yönetimi: Önce gizli oy ile bir kongre başkanı ve iş'ari oyla yeter sayıda başkan vekili ve katip üye seçilerek kongre divanı oluşturulur. Kongre başkanlığına aday tek ise bu seçim de iş'ari oyla yapılır. Divan teşkilinden sonra kongre görüşmelerine gündemdeki sıraya göre devam edilir. Kongre gündem ve çalışma usullerine hakimdir ancak faaliyet ve hesap raporu görüşülüp karara bağlanmadan seçimlere geçilemez.

Gündem Değişikliği: Parti Tüzük ve Programında değişiklik yapılmasına ilişkin olan veya parti politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için, bunların Genel Başkan, Parti Divanı veya Büyük Kongre üyelerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması gerekir. Kanunlar, parti tüzük ve parti programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri konularında karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için bu tekliflerin büyük kongrede hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından yapılmış olması şarttır .

Karar Nisapları: Büyük Kongre veya Parti Divanının karar verme nisaplarını değiştirici tüzük değişiklik tekliflerinin kabulündeki oy nisabı Büyük Kongre üye tam sayısının üçte ikisidir .

Komisyonlar: Büyük Kongre çalışmalarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gereken hallerde ve geçici olarak Büyük Kongre komisyonları kurulur .

Görüşmeler: Görüşmelerde söz verilmesi istek sırasına göredir. Genel Başkan ve Parti Divanı adına söz isteyen divan üyelerine talepleri halinde öncelikle söz verilir. Faaliyet ve hesap raporunda imzası olup da karşı oy yazısı olmayan Parti Divanı üyesine bu raporlar aleyhinde konuşma için söz verilemez.

İI ve İlçe Kongrelerinde de, Kongre görüşmeleri gündemdeki sıraya göre yapılır. Yönetim Kurulunun faaliyet ve hesap raporu görüşülüp karara bağlanmadan seçimlere geçilemez. Görüşmelerde söz verilmesi istek sırasına göredir. Başkan ve Yönetim Kurulu adına söz isteyen yönetim kurulu üyelerine talepleri halinde öncelikle söz verilir.

Madde 7      Seçimler: Parti Genel Başkanı ile Parti Divanı ve Yüksek Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimleri Büyük Kongrece, il ve ilçe başkanları, yönetim ve disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri ile bir üst kongreye gönderilecek delegelerin seçimleri ilgili il ve ilçe kongrelerince, yargı gözetimi altında, gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır .

Aday Listeleri: Başkanlık Divanı toplu aday Iisteleri ile, varsa ferdi müracaatları ayrı, ayrı okuyarak kongre genel kuruluna sunduktan sonra açık bir şekilde askı yoluyla da kongre salonunda ilan eder. Toplu aday Iisteleri seçilecek organların asil ve yedek üye adaylarının isimlerinin ayrı, ayrı yer aldığı ve seçim kurullarınca mühürlenip oy pusulası olarak kullanılacak basılı Iistelerdir. Bu Iistelerdeki isimlerin sayısı; organlara seçilmesi öngörülen asil ve yedek üye adetlerinden az veya bunun bir buçuk mislinden fazla olamaz. Ferdi adayların müracaatlarında asil veya yedek üyelik için mi olduğu belirtilir. Ferdi adayların Iistesi için seçim kurullarınca mühürlenmiş kağıtlar kullanılır. Toplu Iisteler birden fazla olabilir. Bu seçimlerde aday olanların Iisteleri, kongre başkanlık divanınca, yeteri sayıda çoğaltılarak ilgili seçim kurulu başkanına mühürlettirilir .

Sandık Kurulları ve Oylama İşlemi: Seçim kurulu başkanınca, seçimlerin yönetimi ve oylamanın yapılıp sonuçlarının tasnifi bitinceye kadar aralıksız görev yapmak üzere, bir başkan ile iki üyeden meydana gelen, yeter sayıda seçim sandık kurulu oluşturulur. Tasdikli Iistede isimleri bulunan kongre üyeleri, Iistedeki sıraya göre, resmi niteliği olan kimlik belgelerini göstererek ve isimlerinin karşısını imza atıp veya parmak basmak sureti ile işaretleyerek oylarını kullanırlar .

Oy Pusulaları ve Oylama: Kongre seçmeni herhangi bir toplu Iisteyi oy pusulası olarak kullanabilir. Bir oy zarfında aynı Iisteden birden fazla çıkarsa bunlardan biri geçerli sayılır. Birbirinden farklı toplu listelerin bulunduğu oy zarfları ise geçersiz sayılır. Kongre seçmeni arzu ettiği taktirde toplu listedeki bir ismi çizerek yerine ferdi Iisteden veya toplu Iistelerden bir ismi yazabilir. Aday Iistelerinde bulunmayan bir isim yazılmışsa bu işlem geçersiz olup çizik dikkate alınmaz. Kongre seçmeni kullandığı toplu listeyi hiçbir işaret yapmadan olduğu gibi veya ferdi Iisteden veya toplu Iistelerden bazı isimleri yazarak kullanmışsa bu oy asıl ve yedek Iistedeki isimlerden baştan itibaren seçilmesi öngörülen sayıda adaya oy verilmiş olarak kabul edilir. Kongre seçmeni arzu ettiği taktirde Iistedeki isimlerin karşısına işaret koyarak da seçimini yapabilir. Ancak seçilecek üye sayısından fazla veya bu sayının %80'nin den az ismin işaretlendiği Iistelerle mühürsüz olan veya üzeri çizilen ismin yerine adaylardan birinin ismi yazılmayan Iisteler geçersizdir.

Oyların Tasnifi ve Seçim Tutanakları: Seçimlerde adaylar aldıkları oy sayısına göre asil üyeler kendi aralarında, yedek üyeler de kendi aralarında sıraya konulur. Aynı sayıda oy almış adayların sırası kura ile belirlenir. Tüzüğün seçim yapılan organ için belirttiği sayıda asil ve yedek üye bu Iistelerin başından başlanarak belirlenir. Kongre tutanakları seçim sonuçları ile birlikte kongre başkanlık divanınca hazırlanıp imzalanır .

Seçimlere İtirazlar ve Seçim Sonuçlarının Kesinleşmesi: Tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki tam gün içinde seçim sonuçlarına itiraz edilebilir. İtirazlar hakim tarafından aynı gün kesin karara bağlanır. Hakimce seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde yalnız seçim yapmak üzere kongre yeniden toplanır. İlk çağrıda bu toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, bir tam gün sonra aynı yer ve saatte, toplantı yeter sayısı aranmadan yapılan ikinci toplantıda sadece seçim yapılır .

Madde 8      Olağanüstü Kongreler:

Büyük Kongre: Genel Başkanın veya Parti Divanının kararı veya Büyük Kongre üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı isteği üzerine Büyük Kongre Genel Başkanca olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantının gündemi toplantıyı isteyenlerce belirlenir. Olağanüstü kongre toplantısında sadece bu gündem konuşulur. Gündeme başkaca hiçbir madde eklenemez, seçim yapılamaz. Ancak Genel Başkanlık makamında veya Parti Divanı veya Yüksek Disiplin Kurulundaki üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olması halleri dışında seçimin olağanüstü bir kongrenin gündem konusu olabilmesi için Genel Başkanın veyahut Büyük Kongre üye tam sayısının beşte birinin yazılı talebi gerekir.

İl ve İlçe Kongresi: İI ve ilçe olağanüstü kongreleri, üst kademenin yönetim kurulu kararı veya delege tam sayısının beşte birinin yazılı isteği ile toplanır. Olağanüstü toplantının gündemi toplantıyı isteyenlerce belirlenir. Olağanüstü kongre toplantısında sadece bu gündem konuşulur. Gündeme başkaca hiçbir madde eklenemez.

Kongrelerin düzenlenmesinde “Demokrat Parti Kongre Yönetmeliği'' hükümleri uygulanır .

GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

Madde 9      Genel Başkan: Genel Başkan disiplin kurulları dışındaki bütün Parti teşkilatının tabii başkanı olup, Büyük Kongreye karşı şahsen sorumludur.

Görev ve Yetki :
a.  Yasalar, Parti Tüzük ve Programı, Büyük Kongre, Parti Divanı Genel İdare Kurulu kararları çerçevesinde, Partiyi yönetmek, uygulamaları izlemek ve denetlemek, alınan neticelere göre etkinlik ve başarıyı pekiştirecek düzeltici önlemleri almak.
b.  Adli, idari, mali ve diğer merci, kuruluş ve hükmi ve hakiki şahıslar nezdinde Partiyi temsil etmek.
c.  Parti adına dava açmak ve açılan davalarda taraf olmak.
d. Parti Divanı ve Genel İdare Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek.
e. Partinin her kademesindeki yönetim birim, kurul, organ ve görevlilerin çalışma ve hizmetlerinde, etkinlik, ahenk ve koordinasyonu sağlamak. Gerektiğinde bunları, ortak olarak veya ayrıca toplantılara davet etmek. Toplantılara başkanlık etmek.
f.   Bizzat veya yetki vereceği görevliler ile kamuoyuna ve Parti teşkilatına bildiriler yayınlamak. Partiyi bağlayıcı demeçler vermek.
g.    Genel İdare Kurulu üyeleri arasında görev taksimi yaparak Genel Başkan Yardımcılarını, Genel Sekreteri ve Genel Muhasibi belirlemek. Gerektiğinde bu görev ve görevlileri yeniden düzenlemek.
h.    Genel Başkan Danışmanlarını, parti müfettişlerini ve yardımcı kolları ve yurt dışı temsilciliklerini atamak ve görevlendirmek.
I.   Bizzat veya yetkilendireceği Parti görevlileri aracılığı ile Genel Merkezde çalıştırılan hizmetliler ile sözleşme yapmak veya yapılmış sözleşmeleri feshetmek.
j.   Milletvekili ise TBMM'deki Parti Grubuna başkanlık yapmak.
k.  Disiplin kurullarınca verilen cezaları re'sen veya ilgilinin talebi üzerine, ait olduğu teşkilat kademesinin yetkili kurulunun görüşünü aldıktan sonra takdir yetkisini kullanarak affetmek. Parti ile ilişiği kesilmiş kimselerden uygun gördüklerini Partiye yeniden üye yapmak.
I.   Yasalar, Parti Tüzük ve Programı, Büyük Kongre, Parti Divanı ve Genel İdare Kurulu tarafından kendisine verilen başkaca görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Seçimi: Genel Başkan, olağan Büyük Kongrenin üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile, eğer ilk iki oylamada bu sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada adaylar arasında en yüksek oyu alarak seçilir. Görev süresi üç seneyi geçmemek üzere, seçildiği kongreden sonraki ilk olağan kongreye kadar devam eder. Tekrar seçilmesi caizdir. Genel Başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde bu göreve, en geç 45 gün içinde yenisini seçmek üzere toplanacak büyük kongreye kadar, vekalet edecek bir Genel Başkan vekili Parti Divanınca atanır .

Madde 10    Parti Divanı

Görev ve Yetkileri: Büyük Kongreden sonra Partinin en yüksek karar organı olarak:
a.  Parti Tüzüğü, Programı, Büyük Kongre kararları ve seçim beyannameleri çerçevesinde gerekli politika ve stratejileri oluşturup karara bağlar .
b.  Bu politika ve stratejiler uyarınca Genel İdare Kurulu çalışmalarını yönlendirecek direktifleri oluşturur, uygulamaları izler.
c.  Genel İdare Kurulunca hazırlanan yönetmelikleri ve bunlarda yapılan değişiklikleri onaylar
d.  Partinin kesin hesap ve bilançolarını inceler ve onaylar.
e.  Genel, yerel ve kısmi seçimlere katılıp katılmamaya karar verir .
f.      Genel İdare Kurulunca hazırlanan seçim beyanname tasarılarını inceleyerek kesinleştirir .
g.    Yasalar çerçevesinde, Partinin uluslararası kuruluşlara üyeliğini karara bağlar.
h.    Kendi üyeleri arasından Genel İdare Kurulunu gizli oy ile seçer .
i.   Üye tam sayısının üçte birinin vereceği güvensizlik önergesi üzerine ve toplantıda hazır olan üye  çoğunluğunun gizli oyu ile Genel İdare Kurulunu görevden alır .
j.   Genel Başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde, Büyük Kongrece yeni bir Genel Başkan Seçilmesine kadar görev yapmak üzere, üye tam salt çoğunluğunun gizli oyu ile bir Genel Başkan Vekili seçer .
k. Yasalar, Parti Tüzük ve Programı ve Büyük Kongre kararları ile kendisine verilen diğer görevleri yapar ve yetkilerini kullanır .
l.   Parti divanı, zorunlu sebepler dolayısı ile Büyük Kongre' nin toplanamadığı hallerde, partinin hukuki varlığına son verilmesi ve tüzük ve programının değiştirilmesi dışındaki bütün kararları alma yetkisine sahiptir .

Seçimi: Parti Divanı, Büyük Kongre tarafından en az iki ve en çok üç yıllığına seçilen 80 asil ve 40 yedek üyeden teşekkül eder. Kademe Kongresini yapmış ve 2820 Sayılı SPK' na göre yerel örgütlenmesini tamamlamış  İl Başkanları ve İl Yönetim Kurulu üyeleri de, Divan' a aday olabilir ve seçilebilirler. Ancak ; Parti Divanı üyeliğine seçilen bir il Başkanı ve/veya, yönetim Kurulu üyesi bu görevinden istifa etmedikçe Genel İdare Kurulu Üyeliğine aday olamaz, önerilemez ve  seçilemez.

Toplantıları: Parti Divanı olağan olarak üç ayda bir, bunların dışında Genel Başkanın veya divan üyelerinin dörtte birinin yazılı talebi ve Genel Başkanın daveti üzerine olağan üstü oIarak toplanır. Toplantı nisabı üye tamsayısının üçte biri olup kararlar hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Görev Süresi ve Üyelik: Parti Divanı üyelerinin görevleri seçildikleri olağan Büyük Kongrenin bunu izleyen ilk olağan toplantısına kadar devam eder. Bir yıl içinde mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden sona erer. Parti Divanında muhtelif sebeplerle yer alacak boşalmalar en üst sıradaki yedek üye ile doldurulur. Yedek Üye kalmaması halinde ilk olağan üstü kongre de yapılacak seçimle yedek üyeler tamamlanır .

Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Merkez ve taşra örgütlenmesini tamamlamış olup, kendi Büyük Kongresini yapmış bulunan Kadın ve Gençlik Kolu Genel Başkanları, Genel İdare Kurulu onayı ile kurulan, Yönetmeliği olan ve aktif örgütünü tamamlayan  Kurul ve Komisyon Başkanları ile "İki Olağan ve/veya Olağanüstü Büyük Kongre arasında"  partiye intisap eden Milletvekili, eski Bakan ve Siyasi Parti Genel Başkanları; Parti Divanı toplantılarına "TABİİ ÜYE" sıfatıyla davet olunur ve katılırlar. Ancak, her hangi bir organa seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.

Madde 11    Genel İdare Kurulu: Görev ve yetkileri: Genel İdare Kurulu, Partinin en üst yönetim organıdır. Parti Divanına karşı sorumlu olup görev ve yetkileri şunlardır:

a.  Parti Divanınca oluşturulan politika, strateji ve direktifler istikametinde Partinin gelişmesini, güçlenmesini, programının toplumca benimsenmesini, seçimlerde Partiyi iktidara taşıyacak bir teşkilat dinamiği ve kamuoyu oluşturulmasını sağlayacak şekilde Partiyi yönetir, gerekli önlemleri ve kararlan alır ve uygular .
b.  Parti Teşkilatını idare eder. Gerekli yönelim, atılım, koordinasyon ve denetimi sağlar. Teşkilat çalışmalarının yasalar, tüzük, yönetmelik ve direktiflere uygun olarak yapılmasını organize eder, alınan sonuçları izler ve değerlendirir .
c.  Olağan Büyük Kongrenin yer, gün, saat ve gündemini belirler. Parti Divanı toplantılarının gün ve gündemini tesbit eder .
d.  Partinin yıllık programını, bütçe tasarısını, kesin hesap ve bilançosu ile faaliyet raporunu hazırlar.
e.  Parti Divanının karar ve direktifleri istikametinde ve tüzüğün öngördüğü şekilde; Partinin yönetmeliklerini, Partinin politika ve strateji tasarılarını, Partinin kurduğu veya katıldığı hükümetin programı üzerindeki görüşlerini, başka siyasi partilerden gelen katılma, birleşme veya işbirliği konularındaki görüşlerini, Parti Divanı veya Büyük Kongrede görüşülmesi gereken karar tasarı ve önerilerini hazırlar .
f.   Partinin hükümet, diğer partiler, çeşitli resmi veya sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini düzenler .
g.  Genel, yerel ve kısmi seçimlerde adayların belirlenme usulleri ile, kontenjan ve merkez yoklaması ile belirlenecek adayları kararlaştırır .
h.  Partinin eğitim, araştırma, yayın ve bilgi işlem çalışmalarını programlar ve yürütür .
ı.   En uç teşkilat biriminden başlayarak bütün teşkilat ünitelerinin tüzük ve yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde ve zamanda seçim sureti ile oluşturulmasını sağlar ve çalışmalarını denetler. Yasa ve tüzüğe göre hareket etmeyen teşkilat mensuplarını görevden alır, geçici kurullar atar ve bunların yasal süreler içinde kongrelerini yapmalarını sağlar .
i.   Gerekli hallerde Parti' üye kayıtlarının iptali ile kayıtlı üyelerin kazanılmış bütün hakları korunarak üye yazımının yenilenmesine karar verir .
j.   Partinin gelirlerini arttırmak ve bunları yaygın ve sağlam temellere oturtmak için her türlü önlemi alır. Parti amaçlarına uygun olarak menkul ve gayrimenkul mallar, taşıtlar ve ofis malzemesi edinir, kullanır, işletir ve satar.
k.  Çeşitli konuların inceleme ve araştırılması için çalışma grupları kurar .
l.   Genel İdare Kurulu, zorunlu sebepler dolayısı ile Parti Divanının toplanamadığı hallerde, Parti Divanının yetkisi dahilindeki bütün kararları alabilir .

Seçimi ve Çalışması: Parti Divanı seçildiği Büyük Kongreden sonraki bir hafta içinde Genel Başkan başkanlığında ilk toplantısını yaparak Genel İdare Kurulunu seçer. Genel İdare Kurulu, Genel Başkan başkanlığında Parti Divanının kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği 30 üyeden oluşur. Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir. İlk toplantısında Genel Başkanca görev taksimi yapılarak gerekli sayıda Genel Başkan Yardımcısı ile Genel Sekreter ve Genel Muhasip belirlenir. Genel Başkan Yardımcıları görev alanlarında Genel Başkanı temsil ederler. Genel Başkanca belirlenen Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkana vekalet eder. Genel İdare Kurulu iki toplantı arasında iki ayı geçmemek üzere önceden belirlenen günlerde toplanır. Bir yıl içinde mazeretsiz olarak 4 veya ard arda 2 toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden sona erer. Boşalan üyelikler Parti Divanının ilk toplantısında gizli oyla yapılacak seçimle tamamlanır .

Genel Başkanlık Divanı: Genel Başkanın başkanlığında Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Muhasipten oluşur. Genel İdare Kurulunun icra organı olarak kurulca verilen kararları uygular ve kurulun toplanamadığı hallerde ona niyabeten görev yapar. Genel Başkanlık Divanı, Genel Başkanlıkça Iüzum görülen zamanlarda toplanır. Toplantılar Genel İdare Kurulu toplantı kurallarına göre yönetilir.

Genel Başkan Yardımcılarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a.  Genel Başkan Yardımcısı- SİYASİ İŞLER BAŞKANLIĞI:
Partinin bütün birimleri arasında koordinasyonu sağlar, ahenk içerisinde çalışmanın gerektirdiği tedbirleri Genel Başkana karşı sorumlu olarak alır. Parti adına siyasi, sosyal, ekonomik ve ihtiyaç duyulan diğer sahalarda araştırma yapar, bilgi toplar, bu bilgilerin parti kademeleri ve TBMM Grubu arasında akışını sağlar, tesbit edilecek politikaların ve parti içi eğitimin gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri alır, planlamayı yapar. Genel Başkan bulunmadığı zaman o'na vekalet eder .

b.  Genel Başkan Yardımcısı -TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI:
Parti teşkilat kademelerinin kurulması, münfesih hale gelmiş olan ilçe ve il yönetim kurullarının tesbiti ile üye kaydı ve kongre işlerini sevk ve idare eder.

c.  Genel Başkan Yardımcısı- SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI:
Milletvekili ve Mahalli idareler seçimleri ile ilgili faaliyetleri yürütür, aday müracaat ve tesbit işlemlerini yönlendirir, seçimlerle ilgili koordinasyonu temin eder. Yüksek Seçim Kurulunun düzenlemelerini takip etmek, seçim ve sandık kurullarının partili üye ve temsilcileriyle sandık başı müşahitlerinin seçim usül ve esaslarını tesbit etmek, bunların eğitimleri için gereken tedbirleri almak, teşkilatla ve Genel Merkezde kurs ve seminerler düzenleyerek seçim hizmetlerinde görev verilecek uzman kadrolar yetiştirilmesini gerçekleştirmek, seçim işleri başkanlığının görevleri arasındadır .

d.  Genel Başkan Yardımcısı- PARLEMENTO İLİŞKİLERİ BAŞKANLIĞI:
Partinin Parlamento ile ilişkilerini takip eder .

e. Genel Başkan Yardımcısı- BASIN- YAYIN VE PROPAGANDA BAŞKANLIĞI:
Partinin basın sözcüsü olup partinin basınla olan ilişkilerini koordine eder. İllerde yapılacak her türlü propaganda ve toplantıları ve mitingleri gerçekleştirir. Toplumun çeşitli kesimlerinin parti, TBMM Grubu ve hükümetle ilişkilerini düzenler, çalışma grupları oluşturur. Çalışmaları kontrol ve koordine eder, Genel Başkanın, bakanların ve parti yöneticilerinin yurt içindeki seyahatlerini düzenler.

f.   Genel Başkan Yardımcısı- STRATEJİLER BAŞKANLIĞI:
Partinin gelişmesi ve başarılı olması için gerekli stratejileri araştırır tesbit eder ve Genel Başkana sunar.

g.  Genel Başkan Yardımcısı -MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI:
Partinin Gelirlerinin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve uzun vadeli gelir getirecek kaynaklara  bağlanması ile ilgili hizmetleri yapar ve düzenler .

h.  Genel Başkan Yardımcısı- DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI:
Partinin- yurt dışı ilişkilerini takip ve tanzim eder .

I.   Genel Başkan Yardımcısı -SOSYAL VE YEREL YÖNETİM İŞLERİ BAŞKANLIĞI:
Belediye Başkanı ile belediye ve il genel meclisleri üyelerinin ve gruplarının parti ve hükümetle olan ilişkilerini düzenler. Toplumun çeşitli kesimlerinin parti, TBMM Grubu ve hükümetle olan ilişkilerini takip eder.

j.   Genel Başkan Yardımcısı- YAN KURULUŞLAR BAŞKANLIĞI:
Tüzüğün 12. Maddesince kurulan kadın ve gençlik kurul ve komitelerinin birbirleri veya genel merkez arasındaki ilişkilerini ve çalışmalarının koordinasyonunu sağlar .

k.  Genel Başkan Yardımcısı- İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI:
Parti teşkilatının idari hizmetlerini organize ve koordine eder .

I.   GENEL SEKRETER:
Parti Divanı, Genel İdare Kurulu ve Genel Başkanlık Divanı kararlarının zapta geçirilmesi, Genel Merkezin her türlü evrak işleri ile yazışmaların düzenlenmesi hizmetlerini yürütür. Genel Sekreterlik partinin haberleşme ünitesidir.

m. GENEL MUHASİP:
Parti Merkez teşkilatının mali işlerini yürütmek, parti parasının muhasebe yönetmeliği hesabına göre harcanmasını sağlamak ve buna nezaret etmek, mali akitlerin ve girişilecek yükümlülüklerin usulüne ve mevzuatına uygun olarak tamamlanmasını gerçekleştirmek ile görevli ve sorumludur. İI teşkilatının mali işlerinin düzenli yürütülmesini temin için gerekli tedbirleri alır, takip ve kontrol eder, Partinin muhasebe işlerine ait yazışmalarını Mali İşler Başkanı veya Genel Muhasip, Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcılarından biri ile veya Genel Sekreterle birlikte imzalar.

n.  Genel Başkan Yardımcısı- YARDIMCI KURULUŞLAR BAŞKANLIĞI:
Partinin yardımcı kuruluşlarla olan ilişkilerini takip ve tanzim eder .

**Parti Divanı asil ve yedek üyeleri arasından veya gerekli görürlerse Demokrat Parti TBMM grup üyeleri arasından; Siyasi İşler Başkanı iki, Teşkilat Başkanı dört, Seçim İşleri Başkanı iki, Basın ve Propaganda Başkanı iki, Mali İşler Başkanı iki, Yerel Yönetim İşleri Başkanı iki, Genel Sekreter iki, Genel Muhasip iki ve diğer başkanlar ikişer yardımcı seçer. Seçilen yardımcılar Genel Başkan tarafından onaylanır ve Parti Divanının ilk toplantısında Divanın bilgisine sunulur. Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Muhasip bulunmadıkları zaman yerlerine hangi yardımcılarının vekalet edeceğini belirleyip Genel Başkanlığa bildirirler.

Yukarıda görevleri sayılmayan Genel Başkan Yardımcılarının unvan ve görevleri Genel Başkan tarafından belirtilir. Gerekli hallerde iki Genel Başkanlık Yardımcılığı görevi, Genel Başkanca bir kişide toplanabilir.

Madde 12    Diğer Teşkilat: Partinin ihtiyacı olan temsil, danışma ve faaliyet değerlendirilmesi hizmetlerinin görülmesi amacı ile bir temsilciler meclisi ile Genel Başkan Danışmanlıklar ve Parti müfettişlikleri oluşturulur .

Temsilciler Meclisi: Temsilciler Meclisi, Partinin uygulamakta olduğu siyaseti değerlendirmek ve bu konuda Parti Divanına tavsiyelerde bulunmak üzere Genel Başkanın başkanlığında, Parti üyeliği devam eden eski Genel Başkanlar, Parti Divanı üyeleri, TBMM Parti Grubu üyeleri, Partili bakanlar, olağan kongresini yapmış il başkanları ve Partili il belediye başkanlarından teşekkül eden istişari bir kuruluştur. Genel Başkanca öngörülen zamanlarda toplantıya çağrılır. Toplantının gündemi, yeri ve saati Genel Başkanca tespit edilir.

Genel Başkan Danışmanları: Genel Başkan göreceği Iüzum üzerine devamlı veya geçici mahiyette genel başkan danışmanları atayabilir .

Parti Müfettişleri: Genel Başkanca, Parti teşkilatının yasalar, Parti tüzük, program ve siyasetine uygun çalışıp çalışmadıklarını denetlemek üzere Genel Başkanlığa bağlı olarak yeteri sayıda parti müfettişi görevlendirilir. Müfettişlerin yetki, çalışma usul ve esasları Yönetmeliklerle düzenlenir .

Danışma Kurulları: Bilimsel, teknik, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik uzmanlıklardan yararlanmak üzere Genel Başkanca geçici veya sürekli Danışma Kurulları oluşturulabilir .

Yardımcı Kollar: Partinin amaçlarına hizmet maksadı ile muhtelif yardımcı kollar kurulabilir ve Genel Başkan Yardımcılığına bağlı olarak merkez ve iller bazında teşkilatlanır .

Yan Kuruluşlar ve Yurt Dışı Temsilcilikleri: Genel İdare Kurulunun uygun ve gerekli gördüğü yerlerde yan kuruluşlar ve Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ülkelerin yerleşim birimlerinde yurt dışı temsilcilikleri açılabilir.
Danışma kurulları ve Yardımcı kollar Genel Merkezde Genel Başkan yardımcılarından birine bağlı olarak çalışır. İI ve İlçe bazında ise il ve ilçe başkan yardımcılarına bağlı olarak çalışırlar. Bunların teşkilatlanmaları çalışma usul ve esasları bir yönetmelikle belirtilir .
Genel Merkez Teşkilatındaki organlar ile Parti Genel Merkezindeki personelin çalışma usul ve esasları ile yetkileri ''Demokrat Parti İdari İşler Yönetmeliği" ile düzenlenir.

İl, İLÇE ve BELDE TEŞKİLATLARI  

Madde 13    İI, İlçe ve Belde Başkanları: İI, ilçe ve belde başkanları görev çevrelerinde, disiplin kurulları dışındaki bütün Parti teşkilatının tabii başkanı olup, kendilerini seçen kongrelere ve başkanlığını yaptıkları yönetim kurullarına karşı şahsen sorumludurlar .

Görev ve Yetkileri:
a.  Yasalar, Parti Programı, Parti Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine göre üst kurulların ve yönetim kurullarının kararlarını etkinlikle uygulayacak şekilde teşkilatı yönetmek, uygulamaları izlemek ve denetlemek, etkinlik ve başarıyı pekiştirecek önlemleri almak.
b.  Görev ve yetkileri çevresinde adli, idari, mali ve diğer merciler, kuruluşlar hükmi ve hakiki kişiler nezdinde Parti yönetimini temsil etmek.
c.  Yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirlemek.
d.  Yasalar, Parti Tüzüğü, Parti Programı ve Yönetmelikleri ile, üst kademe organları tarafından kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
e.  Kendine bağlı teşkilat kademelerini denetlemek.
f.   Hesap işlerine ait belgeleri imzalamak.

Seçimi: İI ve ilçe başkanları ilgili teşkilatın olağan kongresinde oy kullanan üye sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Belde Başkanı bağlı olduğu il veya ilçe başkanı tarafından atanır. Görev süresi, normal olarak seçildiği olağan kongreden bir sonraki olağan kongreye kadar devam eder. İI, ilçe ve belde başkanı işbu Tüzüğün ilgili hükmüne göre yetkili kurullarca görevden alınabilir .

Madde 14    İl İlçe ve Belde Yönetim Kurulları: Partinin o teşkilat kademesindeki yönetim organlarıdır. Üst kademenin yönetim organına karşı sorumlu olup görev ve yetkileri şunlardır:

a.  Hizmet kademesinde Partinin politika, strateji ve direktifler istikametinde Partinin gelişmesini, güçlenmesini, programının toplumca benimsenmesini, Partinin üye sayısının arttırılmasını, seçimlerde Partiyi başarılı kılacak bir teşkilat dinamiği ve kamuoyu oluşturulmasını sağlayacak şekilde gerekli önlem ve kararları alır ve uygular.
b.  Çalışmalarının yasalar, tüzük, yönetmelik ve direktiflere uygun olarak yapılmasını organize eder ve izler. Teşkilatın yönelim, atılım, koordinasyon ve denetimini sağlar.
c.  Hizmet kademesindeki parti teşkilatının hükümet, diğer partiler, çeşitli resmi veya sivil toplum kuruluşları ve beynelmilel kuruluşlar ile olan ilişkilerini düzenler .
d.  Hizmet kademesindeki parti teşkilatının eğitim, araştırma, yayın ve bilgi işlem çalışmalarını programlar ve yürütür.
e.  Hizmet kademesindeki parti teşkilatının, en uç teşkilat biriminden başlayarak merkez ünitelerinin tüzük ve yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde ve zamanda belirlenmesi ve seçim sureti ile oluşturulmasını düzenler, denetler ve süresi içinde kongrelerini yapmalarını sağlar.
f.   Partinin gelirlerini artırmak ve bunları yaygın ve sağlam temellere oturtmak için her türlü önlemi alır. Parti amaçlarına uygun olarak menkul ve gayrimenkul mallar, taşıtlar ve ofis malzemesi edinir, kullanır , işletir ve satar .
g.  Kademede tutulması gereken defter ve kayıtları tutar, yıllık bütçe tasarısı, kesin hesap raporu, gelir-gider cetvelleri ve bilançoları hazırlar, bunları süreleri içinde üst kademeye gönderir.

Seçimleri:
Büyük Şehir İl Yönetim Kurulu: Başkan dahil  29 asil + 10 yedek üyeden teşekkül eder.
Büyük Şehir-Metropol İlçe Yön. Kurulu: Başkan dahil  13 asil + 5 yedek üyeden teşekkül eder.
İl Yönetim  Kurulu: Başkan dahil  15 asil +   5 yedek üyeden teşekkül eder.
Merkez İlçe Yönetim Kurulu: Başkan dahil    9 asil +   5 yedek üyeden teşekkül eder
İlçe Yönetim Kurulu: Başkan dahil    9 asil +   5 yedek üyeden teşekkül eder.
Belde Yönetim Kurulu: Başkan dahil   5  kişi olarak bağlı kademe tarafından atanır.
                                                                                                                                                    Belde Yönetim Kurulları' nın yedeği yoktur.
Görev Taksimi :
Beldelerde             :     1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Muhasip Üye
İlçe, Merkez İllçe, Metropol İlçe, İL ve Büyük Şehirlerde :
1 Başkan, 6 Başkan Yardımcısı ( Siyasi İşler, Teşkilât, Seçim İşleri, Basın-Yayın ve Tanıtım, Sosyal İşler ve Yerel Yönetimler, Yan Kuruluşlar ) Sekreter ve Muhasip Üye olmak üzere görev taksimi yapılır.
Seçilenlere ait liste, görev taksim sonucu ve Kongre Tutanakları ( bütün kademeler dahil ) en geç 15 gün içinde Genel Merkezde olacak şekilde gönderilir.

Çalışmaları: Yönetim kurulları ilk toplantısında görev taksimi yapar. Bir ayı geçmemek üzere önceden belirlenen günlerde başkanın çağrısı ile üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir. Bir yıl içinde mazeretsiz olarak 5 veya ard arda 3 toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden sona erer. Boşalan üyelikler yedek üyelerden tamamlanır .

Madde 15    Yeniden Görevlendirme:

Boşalan Kurullar: İI ve ilçe yönetim kurullarının üye sayısı, yedeklerin getirilmesinden sonra da yarıdan aşağıya düşmüşse kurul boşalmış kabul edilir. Bu kurulun yerine Genel İdare Kurulunca atama suretiyle yeni bir kurul teşkil olunur. Seçilmiş kurulların hak ve yetkilerine haiz olan bu kurullar ilgili kademenin yapacağı ilk seçim kongresine kadar göreve devam ederler.

İşten el Çektirme: İşten el çektirmeyi gerektiren bir durumun yetkili merci veya organ tarafından tesbit edilerek gerekçeli bir raporla bildirilmesi, veya Parti müfettişince gerekli görülmesi veyahut Genel İdare Kurulunun re'sen karar vermesi üzerine il, ilçe ve belde yönetim kurulları ve başkanlarının görevine, Genel İdare Kurulunca son verilebilir. Ancak Siyasi Partiler Kanununun 102/2 maddesindeki haller dışında bu kararın verilebilmesi için üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun gizli oylama ile onaylaması gerekir.

Geçici Kurullar: Görevine son verilen kurulların yerine geçici kurullar oluşturulur. Ancak göreve son verilme kararının ilgili kurula tebliğinden itibaren ilçelerde en geç 30 gün, illerde ise en geç 45 gün içinde yetkili kongreler toplanarak yeni daimi kurulları seçilecektir. Bu süre içinde yeni delegeler seçilmemişse kongre eski delegelerle toplanır. İI, ilçe ve belde teşkilatındaki organlar ile bu teşkilatta görev yapan personelin çalışma usul ve esasları ''Demokrat Parti İdari İşler Yönetmeliği'' ile düzenlenir.

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ 

Madde 16    Uyulması Zorunlu Hususlar: Yönetim kurullarının başkan veya üyeleri; Parti politikası karşıtı demeçler veremezler. Mercii tecavüz edemezler. Zorunlu hallerde merciin aracılığı ile daha yukarı kademelerde takipte bulunurlar. Bağlı bulundukları üst kademe ile ilişkilerini kesemezler. Dikkate alınmayan şikayet ve dileklerini bir üst kademeye bilgi vermek sureti ile daha yukarı kademelere başvurabilirler. Diğer bir ilçe yönetim kurulunda görev alamazlar. İlçe ve il yönetim kurulu başkan ve üyeliği, milletvekilliği, disiplin kurulu başkan ve üyeliği, hangi kademede olursa olsun o ilçe ve il çevresindeki bir başka kurulun başkanlık ve üyeliği ile birleşemez. Ana-baba, karı-koca, evlat ve kardeş derecesindeki hısımlar aynı disiplin kurulunda birlikte görev alamazlar. Bir kurulda beraberce görev yapması caiz olmayanların her ikisinin de seçimi kazanması halinde sadece en çok rey alanın üyeliği geçerli olur. Bir disiplin kurulunda üye olan kimse başka bir disiplin kurulunda görev alamaz. Disiplin kurullarının başkan ve üyeleri, TBMM Parti Grubu üyeliği ve kongre delegeliği hariç, Partinin diğer organ ve kurullarında görev alamaz, Parti ile hiç bir surette iş akdi yapamaz, Partiden gelir sağlayamaz. Belediye başkanları Partinin yönetim kurullarında görev alamaz. Kendi kademesinin kongresini her ne sebeple olursa olsun yapmamış olan teşkilat kademesi üst kademenin kongresine katılamaz.

Madde 17    Disiplin Kurulları: Yasalara, Parti Tüzüğüne, Partinin yetkili organlarının karar ve bildirilerine aykırı davranış ve beyanlarda bulunanlarla ilgili disiplin soruşturma yaparak gerekli kararları vermek üzere Genel Merkezde bir Yüksek Disiplin Kurulu, illerde ise il disiplin kurulları oluşturulmuştur. TBMM Parti Grubu bünyesinde de bir Grup Disiplin Kurulu görev yapar. Yüksek Disiplin Kurulu ile Grup Disiplin Kurulunun ortak toplantısı ve çalışması ile Müşterek Disiplin Kurulu oluşur. Disiplin Kurulları kendiliğinden soruşturma yapamaz. Ancak Disipline Sevk Yetkisini haiz kurul ve kişilerce intikal ettirilen dosya ve konular üzerinde karar verirler .

a.    Partili üyelerin İI disiplin kuruluna sevk yetkisi; ilçe yönetim kurulunundur.
b.    İI yönetim kurullarının başkan ve üyelerinin il, ilçe ve belde merkezlerindeki belediye başkanlarının ilgili İI disiplin kuruluna sevk yetkisi il yönetim kurulunundur .
c.  Partinin Genel Başkanını, Genel İdare Kurulu Üyelerini, Parti Divanı Üyelerini, Partinin Kurucu Üyelerini, TBMM'nin Eski Üyelerini, Eski Hükümet Üyelerini, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Üyelerini Yüksek Disiplin Kuruluna sevk yetkisi Parti Divanınındır.
d.  TBMM üyelerinin Grup Disiplin Kurulu'na sevk yetkisi Grup İdare Heyetine ait olup bu yetki Grup Başkanı ve yokluğunda ona vekalet eden Grup Başkan Vekili tarafından kullanılabilir.
e.  Genel Başkan Iüzum gördüğü hallerde bilumum parti mensup ve görevlilerini Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk yetkisini doğrudan doğruya kullanabilir.
f.   Üyeler hakkında disiplin isteminde bulunmaya yetkili organ veya merci, suçlama konusunu ve istediği cezayı açık olarak belirler. Partiden geçici veya kesin çıkarmayı gerektiren hallerde Disiplin Kurullarına sevk yetkisine sahip yönetim birimleri tedbirli olarak ve gerekçe göstererek Disiplin Kurullarına sevk edilen üyeyi partideki görevinden derhal uzaklaştırabilirler .İlgili kendi hakkında alınmış olan bu tedbirin kaldırılmasını sevk edildiği Disiplin Kurulu'ndan 3 gün içinde talep edebilir. Bu talep disiplin kurulunca 7 gün içinde karara bağlanır. Disiplin Kurulları disiplin istemiyle bağlı olmayarak yapılan soruşturma sonucunda delillere göre karar verirler.

Yüksek Disiplin Kurulu: Büyük Kongrenin, gelecek olağan toplantısına kadar görev yapmak üzere, en az iki ve en çok üç sene için seçtiği, 15 asil ve 15 yedek üyeden meydana gelir. Seçimi takip eden bir hafta zarfında en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak asil üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir katip seçer. Katip kurulun raportörlük ve yazışma işlerini yürütür. Kurulun birinci derece görev alanına Partinin Genel Başkanı, Parti Divanı ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, Partinin kurucu üyeleri, TBMM'nin ve Bakanlar Kurulunun Partili eski ve yeni üyeleri,  il başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri ile Partili belediye başkanlarının disiplin soruşturması ve gerekli kararların verilmesi girer. Yüksek Disiplin Kurulu, il disiplin kurullarının verdiği kararlara karşı itirazların yapıldığı üst merci olarak da görev yapar. Kurulun çalışmalarında Siyasi Partiler Kanununun 57'nci maddesinin hükmü saklıdır. Yüksek Disiplin Kurulunun üye sayısı yedeklerin getirilmesinden sonra da yarıdan aşağıya düşmüşse kurul boşalmış kabul edilir.

Grup Disiplin Kurulu: TBMM Grup Disiplin Kurulu 5-7 asil ve yedek üyelerden teşekkül eder ve en az 2 ve en çok 3 sene için grup genel kurulunca gizli oyla seçilir. Kurulun kuruluş, görev , yetki ve çalışma usul ve esasları grup iç yönetmeliğinde belirtilir. Grup iç yönetmeliğinde tüzük ve programına aykırı hükümler yer alamaz.

Müşterek Disiplin Kurulu: TBMM üyelerinin Grup Disiplin Kurulunun kararlarına yapacakları itirazların üst merciidir. Yüksek Disiplin Kurulu ile TBMM Grup Disiplin Kurulunun ortak toplanması ile oluşur. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanının Başkanlığı ve katibinin raportörlüğü ile görev yapar.

İl Disiplin Kurulu: İI kongresinde seçilen, 5 asil ve 3 yedek disiplin kurulu üyeden meydana gelir. Seçimini takip eden bir hafta zarfında en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak asil üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir katip seçer. Katip kurulun raportörlük ve yazışma işlerini yürütür. Partinin Yüksek Disiplin ve Müşterek Disiplin Kurullarının görev alanı dışında kalan üye ve görevlilerle ilgili disiplin soruşturmalarını yapar, gerekli kararları verir. İI Disiplin Kurulunun üye sayısı yedeklerin getirilmesinden sonra da yarıdan aşağıya düşmüşse kurul boşalmış kabul edilir.
Disiplin Kurulu üyelerinde hiç disiplin cezası almamış olması şartı aranır. Disiplin Kurullarında çağrıyı yüksek disiplin kurulu için Genel Başkan il yönetim kurulları için il yönetim kurulu başkanı yapar.

Madde 18    Disiplin Cezaları ve Bunları Gerektiren Haller:

Uyarma: Yetkili organlarca davet edildiği toplantılara mazeretsiz katılmamak. Verilen görevleri makul sebep göstermeden kabul etmemek gibi hallerde Partili' nin yazılı olarak dikkatinin çekilmesidir.

Kınama: Hal ve davranışları ile Partiyi küçük düşürmek. Yasalara, Partinin program, tüzük ve yönetmelikleri ile Partinin yetkili organlarının kararlarına aykırı beyan, tavır ve davranışlarda bulunmak, konulan yasaklara uymamak. Oy pusulalarında tahrifat yapmak. Seçimlere hile karıştırmak. Parti dayanışmasına aykırı ve partilileri birbirine düşürecek hareketler yapmak. Kendisine teslim edilen Parti eşya ve malzemesini kaybetmek veya ayrılma halinde geri teslim etmemek (Kanuni sorumluluk ve tazmin ettirme hakları saklı olmak üzere). Partice tutulması gereken defterleri ve kayıtları usulüne uygun tutmamak ve benzeri hallerde yazılı olarak partiliye kusurunun bildirilmesidir.

Geçici Çıkarma: Seçimlerde Partinin onayını almadan bağımsız aday olmak. Partinin adaylar aleyhinde açık ve gizli olarak çalışmak. Başka partilerin ve adaylarının Iehinde faaliyette bulunmak, Yasalara, Partinin program, tüzük ve yönetmelikleri ile Partinin yetkili organlarının kararlarına yazılı olarak karşı çıkmak, basına bu yolda beyanat vermek. Partinin gizli karar ve yazışmalarını herhangi bir şekilde açıklamak. Parti yöneticileri, kurul üyeleri ve mensupları hakkında gerçek dışı haber yaymayı itiyat edinmek. İftira, karalama ve küçük düşürücü beyan ve davranışlarda bulunmak dedikodular yaymak. Parti programında açıklanmış yüksek ahlak idealleri ile bağdaşmayan hareketler yapmak. Yöneticilik görevini ihmal ile Partiyi zarara uğratmak. Partiyi şahsi menfaatine alet etmek ve Parti nüfuzunu kötüye kullanma gibi hallerde Parti üyesinin bir yıldan iki yıla kadar parti ile ilişkisinin kesilmesidir.

Kesin Çıkarma: Parti mensubu sıfatı ile yaptığı faaliyetlerinden dolayı hakkında yasal kovuşturma, yapılıp suçlu bulunmak. Siyasi Partiler Kanununun 102/2 maddesi hükmü gereğince, Cumhuriyet Başsavcılığının, Partinin herhangi bir kurul veya üyesinin görevine son verilmesi veya Partide ihraç edilmesi istemine sebep olacak davranışlarda bulunulması, yasaların koyduğu yasakları ihlal ederek parti hakkında yasal kovuşturmaya sebep olunulması, yöneticilik veya görevli sıfatını kötüye kullanarak Partinin kayıtlarında tahrifat veya tahribat yapılması hallerinde Parti üyesinin parti ile ilişkisinin süresiz olarak kesilmesidir. Disiplin Kurullarının çalışma usul ve esasları ile uygulanacak kurallar "Demokrat Parti Disiplin  Yönetmeliği'' ile düzenlenir.

PARTİ GRUPLARI

Madde 19    Genel: TBMM, il genel meclisleri ve belediye meclislerine seçilen Parti üyelerinin buralarda yapacakları çalışmalarda etkinlik, ahenk, koordinasyon ve disiplin sağlanması amacı ile Parti grupları oluşturulur .

TBMM Grubu: Partinin TBMM üyelerinin 20 veya daha fazla olması halinde TBMM Parti Grubu kurulur ve grup çalışma ve disiplin hizmetlerini düzenleyen ve ilgili yasalara ve Partinin tüzük ve programına uygun bir ''TBMM Grup İç Yönetmeliği'' hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulur. Grup iç yönetmeliğinde Parti tüzük ve programına aykırı hükümler yer alamaz.
İI Genel Meclis ve Belediye Meclis Grupları: Partili meclis üyelerinden meydana gelir. Bu gruplara illerde il başkanı ilçelerde ise ilçe başkanı başkanlık eder. Meclis çalışmalarında izleyecekleri usul, esas ve politikaları belirler ve bunlara göre ve Parti tüzük ve programı çerçevesinde görev yaparlar.
Parti Gruplarının çalışmaları ''Demokrat Parti, Parti Grupları Yönetmeliği'' ile düzenlenir .

MALİ HÜKÜMLER

Madde 20    Genel: Partinin bütçesi Genel Merkezde Genel İdare Kurulunca hazırlanıp Parti Divanının onayı ile, il, ilçe ve beldelerin bütçeleri bunların yönetim kurulunca hazırlanıp bir üst kademenin onayı ile yürürlüğe girer. Genel Merkezin kesin hesabı Büyük Kongre, il, ilçe ve beldelerin kesin hesapları da, kongrelerde seçilecek bir komisyonda incelenme kaydı ile, kendi kongrelerince incelenip karara bağlanır. İllerin merkezi ve bağlı olan ilçe ve beldeleri kapsamak üzere bir önceki bütçe uygulamalarının sonuçlarını gösteren kesin hesaplar her bütçe yılını izleyen Nisan ayı sonuna kadar Genel Merkeze gönderilir. Genel İdare Kurulunca birleştirilen kesin hesaplar Parti Divanının ve yasaların öngördüğü mercilerin bilgi ve onayına sunulur. Parti hesapları, bilanço esasına göre düzenlenir.

Parti Gelirleri: Partinin başlıca gelir kaynakları şunlardır: Parti Üyelerinin bu tüzüğün 2. Maddesinde sınırları belirtilmiş olan Parti Giriş ve Yıllık üye aidatları, TBMM ve yerel meclis Partili üyelerinden net bir aylık tutarını geçmemek üzere alınan yıllık grup aidatları, adaylık başvurularından alınan adaylık aidatları, Parti yayınlarından edinilen gelirler, Partinin bayrak, flama, rozet ve benzeri tanıtma malzemesinin satış gelirleri, yasal bağışlar, Parti Iokallerinin işletmesinden ve Parti adına yapılan etkinliklerden elde edilen gelirler, Parti kimlik belgelerinin yenilenmesinden ve Parti malvarlığından sağlanan gelirler ile partinin bunun dışında kalan gelirlerinden oluşur. Partinin bütün gelirleri Parti tüzel kişiliği adına ve Genel İdare Kurulu tarafından bastırılan seri ve sıra numaralı gelir makbuzları karşılığında alınır. Makbuz karşılığı alınan gelirin miktarı ile bunu ödeyen kimsenin adı, soyadı ve adresi ve makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzası makbuz dip koçanında yer alır. Makbuz dip koçanlarının saklanma süresi Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararının Partiye bildirilme tarihinden başlamak üzere beş yıldır. Makbuzları alan ve kullanan teşkilat kademeleri Genel İdare Kuruluna karşı mali sorumluluk taşırlar. Makbuzlara ait kayıtlar Genel Merkezde tutulur. Parti hiçbir yerden, hiç bir şekilde dolaylı veya dolaysız kredi ve borç alamaz. Ancak ihtiyaç halinde ve Siyasi Partiler Kanununun 66/1,3 fıkralarında belirtilenler dışında gerçek ve tüzel kişilerden kredili veya ipotek karşılığı mal satın alabilir .

Parti Giderleri: Partinin yapacağı harcamalar, harcama ve mali yükümlülükleri içeren sözleşmeler Genel Merkezde Parti hükmi şahsiyeti, il ve ilçelerde bulunan yönetim kurullarınca yapılır. İl ve ilçelerin mali yükümlülük ve sorumluluk içeren sözleşme yapmaları Genel İdare Kurulunun iznine bağlı olup bu izin alınmadan yapılan işlemlerden dolayı bağlantı yapan veya üstlenen kişi veya kişiler sorumlu olup, Parti tüzel kişiliği, Parti üst yönetici ve kurulları sorumlu tutulamaz ve bunlara karşı kovuşturma yapılamaz. Harcamalar bütçeler çerçevesinde Genel Merkezde Genel Muhasip, il ve ilçelerde il ve ilçe muhasiplerince yapılır. Bütçede öngörülmeyen harcamalar merkezde Genel İdare Kurulu, ilçe ve iIIerde ise ilgili yönetim kurullarının kararına bağlıdır. Bankalardan para çekmek, yükümlülüklere girişmek bir mal veya hak üzerinde tasarrufta bulunmak veya bu bağlamda temsil yetkisi vermek iki yetkili imza ile yapılır. Partinin bütün mali işlemleri ''Demokrat Parti Mali İşler Yönetmeliği'' ile düzenlenir .

SEÇİMLERE KATILMA VE ADAY TESPİTİ

Madde 21 Yapılacak her türlü seçime tam veya kısmi olarak katılıp katılmama kararı Parti Divanınca verilir. Seçimlerde aday olmak isteyenler, gerekli şartları yerine getirmek sureti ile süresi içinde ilgili Parti merciine müracaat ederler. Adaylık için Parti üyesi olma şartı aranmaz. Müracaatlar arasında Genel İdare Kurulu veya yetkilendireceği kurul tarafından yapılacak inceleme neticesi uygun görülecek aday adayları arasında seçim ve sıralama Genel İdare Kurulunca kararlaştırılacak usullerden biri ile yapılır.
Aday Tespit ve Sıralama Usulleri: Milletvekili ve yerel seçimlerde Parti adaylarının isimleri ve Iistedeki sıraları, önseçim, teşkilat yoklaması veya merkez yoklaması usullerinden biri veya birkaçının kısmi veya tam olarak uygulanması suretiyle yapılabilir. Teşkilat yoklaması Partinin kongrelerine seçilmiş delegelerin katılımı ile, merkez yoklaması ise Genel İdare Kurulunca yapılır. Önseçim ve teşkilat yoklamaları seçim kurullarının gözetiminde yapılır. Seçimle ilgili bütün uygulama ve kurallar "Demokrat Parti Seçim Yönetmeliği" ile düzenlenir . 

HÜKÜMET KURMA VE KATILMA

Madde 22    Partinin hükümet kurma veya kurulan hükümetlere katılma ve hükümetlerden ayrılma kararını verme yetkisi Parti Divanına aittir. Hiçbir parti üyesi Parti Divanı kararı olmadan hükümet üyesi olamaz. Hükümetten ayrılma kararından sonraki üç gün içinde partili bakanların istifa etmeleri gerekir. Aksine davrananlar Partiden istifa etmiş sayılırlar. Hükümette görev alacak Parti Divanı üyelerinin sayısı toplam partili bakan sayısının üçte ikisini geçemez. Hükümete katılacak üyeler Parti grubunda veya diğer Parti organlarınca tespit edilemez.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 23    Parti Defterleri: Parti teşkilatının bütün kademelerindeki organlarca aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur: Üye Kayıt Defteri, Karar Defteri, Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri, Gelir ve Gider Defteri, Demirbaş Eşya Defteri. Bu defterlerin tutulma usul ve esasları ''Demokrat Parti İdari İşler Yönetmeliği'' ile "Demokrat Parti Mali İşler Yönetmeliği" nde gösterilir .

Madde 24    Görev, Yetki ve Sorumluluk: Bir organ veya merci, kanun veya tüzükle devrine izin verilmeyenlerin dışındaki bütün yetkilerini, belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde geçici veya sürekli olarak alt kademe organ ve görevlilerine devredebilir. Bir organ veya üyeye görev verilmesi, bu görevin ifası için gerekli yetkininde verilmiş olduğu anlamını taşır. Görevin tamamen veya kısmen yerine getirilmemesinden görevli ve yetkili organ veya kişi sorumlu olur .

Madde 25    Partinin Kapanması: Partinin kapanmasına Büyük Kongre, toplanma yeter sayısının salt çoğunluğu ile karar verebilir. Partinin mal ve haklarının nasıl tasfiye edileceği Büyük Kongre kararında belirtilir. Kapanma kararının alınmasından hemen sonra Partinin kapandığı hususu TBMM Başkanlığına, Anayasa Mahkemesine, İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına Genel Başkan tarafından yazılı olarak bildirilir.

SON HÜKÜMLER

Madde 26    Yürürlük: Bu Tüzük 25.Kasım.2001 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 27    Yürütme: Bu Tüzük hükümlerini Parti Divanı ve Genel İdare Kurulu yürütür.                                                 

DEMOKRAT PARTİ 9. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ
                           DİVAN BAŞKANLIĞI' NA

                        VAKİ ÖNERGELER VE GENEL KURUL' UN ONAYI MUVACEHESİNDE TEŞEKKÜL EDEN TÜZÜK KOMİSYONUMUZ;  SEÇİMİNİ MÜTEAKKİP DERHAL TOPLANMIŞ VE KENDİSİNE TEVDİİ OLUNAN GÖREVİ ÜSTLENEREK ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMIŞTIR.
                        BUNA GÖRE :
                        GENEL MERKEZ YÖNETİMİ VE BAZI DELEGELERİMİZ TARAFINDAN, KOMİSYONA İNTİKAL ETTİRİLEN ÖNERİ VE ÖNERGELER İLE YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI' NIN SP.45.MUH.1998/650 SAYI VE 16.11.1998 TARİHLİ YAZILI İSTEMLERİ VE SİYASİ PARTİLER KANUNU İLE CARİ MEVZUAT VE GÜNCEL İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA MÜZAKERE VE MÜTALÂA OLUNARAK, UYGUN GÖRÜLEN NİHAİ ŞEKİL "TÜZÜK KOMİSYONU RAPORU" ŞEKLİNDE HAZIRLANIP - DÜZENLENMİŞ VE EKLİ OLARAK SUNULMUŞTUR.
                        BİLGİ VE ONAYLARINIZA ARZ OLUNUR.
                       
DEMOKRAT PARTİ 9. OLAĞAN KONGRESİ
TÜZÜK KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

MUSTAFA NEVRUZ SINACI                    ERSOY EROL                   ABUZER MUTLU 
            B A Ş K A N                                           Ü Y E                                       Ü Y E

                         DEMOKRAT PARTİ 9. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ

            TÜZÜK KOMİSYONU SONUÇ RAPORU

Değişen gündemin 4. maddesi uyarınca teşkil ve Mustafa Nevruz SINACI, Ersoy EROL ve  Abuzer MUTLU’ dan teşekkül eden Komisyonumuz; Kasım ayının   25’ i Pazar günü saat : 12:00’ de Genel Merkez binasında toplandı. Kongre Divanı tarafından verilen tüzük değişikliği ile ilgili rapor, diğer öneri, önerge, YCBS' nın SP.45.Muh. 1998/650 Sayı ve 16.11.1998 tarihli yazılı tebligatları ve Yönetimden intikal eden bilgi not’ lar incelendi. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirildi. Neticede : mevcut kanun ve cari mevzuat ile Demokrat Parti’nin tarihi misyon ve geleneklerine uygun bulunarak değiştirilmesi, çıkartılması ve eklenmesi lüzumuna kani olunan hususlar, birleştirilmek suretiyle açık  ve net hükümler haline dönüştürüldü. Komisyonumuzca uygun görülerek, üzerinde oy birliği sağlanıp mutabık kalınan, değişiklik ve ek metinleri aşağıdaki şekildedir. Muhterem Kongre Divan Başkanlığı marifetiyle; Değerli Delegelerimiz ve Genel Kurulumuzun görüş ve onaylarına arz olunur. Buna göre :

1. 6. maddenin son paragrafında yer alan : "Faaliyet ve Hesap Raporunda karşı oy yazısı olmayan yönetim kurulu üyesine, bu raporlar aleyhinde konuşma için söz verilemez." hükmü ile.,
2. 7. maddenin "Oy Pusulaları ve Oylama" başlıklı bölümünün sonunda yer alan: "Genel Başkanca Parti Divanı üyeliğine aday gösterilen 25 isimli listede eksiksiz 15 ismin işaretlenmediği listeler de geçersizdir." hükmünün ve.,
3. 15. maddenin "İşten El Çektirme" başlıklı bölüm birinci cümlenin sonunda yer alan : "ile İl Disiplin Kurulları ve Başkanlarının görevine..."  bölümün; YCBS istemi uyarınca tüzükten çıkartılmasına, 
4. 10. maddenin  "Parti Divanı" başlıklı "SEÇİMİ" bölümü ile "Görev Süresi ve Üyelik" başlığını taşıyan  metne ait 2. paragrafın aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine :
            a ) Seçimi : Parti Divanı, büyük kongre tarafından en az iki ve en çok üç yıllığına doğrudan seçilen 80 asil 40 yedek üyeden teşekkül eder. Kademe kongresini yapmış 2820 Sayılı SPK' na göre  yerel örgütlenmesini tamamlamış İl Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri de, Divan’ a  aday olabilir ve seçilebilirler. Ancak, Parti Divanı Üyeliğine seçilen bir il Başkanı ve/veya Yönetim Kurulu Üyesi bu görevinden istifa etmedikçe Genel İdare Kurulu üyeliğine aday olamaz, önerilemez ve seçilemez.
            b) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Merkez ve taşra örgütlenmesini tamamlamış olup, kendi büyük kongresini yapmış bulunan Kadın ve Gençlik Kolu Genel Başkanları, Genel İdare Kurulu onayı ile kurulan, yönetmeliği olan ve aktif örgütünü tamamlayan  Kurul ve Komisyon Başkanları ile          ‘’ İki Olağan ve / veya Olağanüstü Büyük Kongre arasında ‘’ partiye intisap eden Milletvekili, eski  Bakan  ve  Siyasi  Parti  Genel  Başkanları;  Parti  Divanı  toplantılarına ‘’TABİİ ÜYE ‘’ sıfatıyla davet olunur ve katılırlar. Ancak, her hangi bir organa seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.
5. GENEL İDARE KURULU  : ( Seçimi ve çalışması ) Metin içinde yer alan ‘’GİK 24 üyeden oluşur hükmü ‘’, ‘’GİK 30 ÜYEDEN OLUŞUR ‘’ biçiminde değiştirilmesine.
6. 14. maddenin " İL, İLÇE, BELDE YÖNETİM KURULLARI" na ait "seçimler" bölümünün YCBS istemi, SPK, Md. 19-20 ve Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca yeniden düzenlenmesine (a) ve tüzükte açıklık bulunmayan "Görev Taksimi" ne ilişkin hüküm (b) eklenmesine,
a) Seçimler:    Büyük Şehir İl Yönetim Kurulu      : Başkan Dahil 29 asil + 10 yedek
Büyük Şehir-Metropol İlçe Yön. K. : Başkan Dahil 13 asil +   5 yedek
İl Yönetim Kurulu                          : Başkan Dahil 15 asil +   5 yedek
İl Disiplin Kurulu                           : Başkan Dahil 5 asil + 5 yedek (Tüzük md. 17)
Merkez İlçe ve İlçe Yönetim Kurulu     : Başkan Dahil   9 asil +   5 yedek
Belde Yönetim Kurulu                         : Başkan Dahil   5 kişi atanır, yedeği yoktur.
b) Görev taksimi :  Beldelerde : 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Muhasip Üye.,
İlçe, Merkez İlçe, Metropol İlçe, İl ve Büyük Şehirlerde : 1 Başkan, 6 Başkan Yardımcısı ( Siyasi İşler +Teşkilât+Seçim İşleri+Basın-Yayın-Tanıtım+Sosyal İşler+Yerel Yönetimler+Yan Kuruluşlar )  Sekreter ve Muhasip üye olmak üzere taksimi yapılır.
Seçilenlere ait liste, görev taksim sonucu ve Kongre tutanakları  ( bütün kademeler dahil )  en geç 15 gün içinde Genel Merkezde olacak şekilde gönderilir.

                   DEMOKRAT PARTİ 9. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE TÜZÜK KOMİSYONU
                                                                                                                          
           MUSTAFA NEVRUZ SINACI             ERSOY EROL                    ABUZER MUTLU
                        B A Ş K A N                                 Ü Y E                                    Ü Y E